Frequency distribution (%)
Կրթությունը26
Աշխատասիրությունը16
Մասնագիտական ունակությունները16
Կապերը13
Տարիքը10
«Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը7
Արտաքին տեսքը4
Հաջողակ լինելը4
Տաղանդը 2
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել3

GETJOBF: Աշխատանք գտնելու համար ամենակարևոր գործոնը

Question text: Քարտում բերված գործոններից ո՞րն եք համարում ամենակարևորը Հայաստանում լավ աշխատանք գտնելու համար:

Values:
 • Տարիքը
 • Արտաքին տեսքը
 • Կապերը
 • Կրթությունը
 • Աշխատասիրությունը
 • Հաջողակ լինելը
 • Տաղանդը
 • Մասնագիտական ունակությունները
 • «Ճիշտ» մարդկանց հատուկ վերաբերմունք ցույց տալը
 • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

GETJOBF in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.