Frequency distribution (%)
Միջնակարգ կամ ցածր60
Միջնակարգ տեխնիկական 20
Միջնակարգից բարձր18
ՉԳ2

RMOEDUC: Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր մայրը:

Question text: Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր մայրը:

Note: Հարցը վերակոդավորվել է․ «Չունեմ տարրական կրթություն», «տարրական կրթություն», «թերի միջնակարգ կրթություն», և «միջնակարգ կրթություն» տարբերակները խմբավորվել են «միջնակարգ կամ ավելի ցածր» կրթական մակարդակում։ «Թերի բարձրագույն», «բարձրագույն» և «հետբուհական» կրթությունը խմբավորվել է «միջնակարգից բարձր կրթական մակարդակ» տարբերակում։

Values:
  • Միջնակարգ կամ ցածր
  • Միջնակարգ տեխնիկական
  • Միջնակարգից բարձր
  • ՉԳ

RMOEDUC in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.