Frequency distribution (%)
Միջնակարգ կամ ավելի ցածր58
Միջին մասնագիտական 22
Միջնակարգից բարձր18
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել2

RMOEDUC: Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր մայրը:

Question text: Ո՞րն է ամենաբարձր կրթական աստիճանը, որ ստացել է Ձեր մայրը:

Note: Չունի տարրական կրթություն, Տարրական կրթություն , Թերի միջնակարգ կրթություն, Միջնակարգ կրթություն պատասխանները խմբավորվել են որպես Միջնակարգ կամ ցածր, Թերի բարձրագույն, Բարձրագույն և Հետբուհական գիտական աստիճանը խմբավորվել են որպես Միջնակարգից բարձր

Values:
  • Միջնակարգ կամ ավելի ցածր
  • Միջին մասնագիտական
  • Միջնակարգից բարձր
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

RMOEDUC in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.