Frequency distribution (%)
Միանշանակ չէի մասնակցի12
Հավանաբար չէի մասնակցի4
Հավանաբար կմասնակցեի22
Միանշանակ կմասնակցեի59
ՉԳ/ՀՊ3

VOTPRCP: Եթե Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի օրը, դուք կմասնակցեի՞ք դրանց, թե` ոչ:

Question text: Եթե Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի օրը, դուք կմասնակցեի՞ք դրանց, թե` ոչ:

Values:
  • Միանշանակ չէի մասնակցի
  • Հավանաբար չէի մասնակցի
  • Հավանաբար կմասնակցեի
  • Միանշանակ կմասնակցեի
  • ՉԳ/ՀՊ

VOTPRCP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.