Frequency distribution (%)
Այո94
Ոչ5
Հրաժարվում եմ պատասխանել0

OWNCOTV: ՏՏ-ն ունի գունավոր հեռուստացույց

Question text: Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ մենք հետաքրքրված ենք այն իրերով, որոնք ձեր Տ/Տ-ն ունի և որոնք նորմալ աշխատում են:-գունավոր հեռուստացույց

Values:
  • Այո
  • Ոչ
  • Հրաժարվում եմ պատասխանել

OWNCOTV in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.