Frequency distribution (%)
Advanced10
Intermediate24
Beginner14
No basic knowledge47
DK/RA6

COMPABL: Respondent's ability in Computer

Question text: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following- Computer (Microsoft Office, except games)

Values:
  • Advanced
  • Intermediate
  • Beginner
  • No basic knowledge
  • DK/RA

COMPABL in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

SJC: Public Attitudes and Perceptions - Personal and State Security, June 2022

SJC: Public Attitudes and Perceptions - Personal and State Security, June 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.