Frequency distribution (%)
Չունեմ տարրական գիտելիք34
Սկսնակ26
Լավ31
Գերազանց7
ՉԳ2

COMPABL: Համակարգչի իմացությունը

Question text: Ասեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս նկարագրում Ձեր համակարգչից օգտվելու իմացությունը։

Values:
  • Չունեմ տարրական գիտելիք
  • Սկսնակ
  • Լավ
  • Գերազանց
  • ՉԳ

COMPABL in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.