Frequency distribution (%)
No basic knowledge50
Beginner17
Intermediate24
Advanced9
DK0

COMPABL: Knowledge of computer

Question text: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: computer (Microsoft Office programs, excluding games)

Values:
  • No basic knowledge
  • Beginner
  • Intermediate
  • Advanced
  • DK
  • RA

COMPABL in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2012 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: November 2 2012 to November 29 2012

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.