Frequency distribution (%)
Չունի տարրական գիտելիք40
Սկսնակ20
Լավ26
Գերազանց7
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել7

COMPABL: Համակարգչի իմացություն

Question text: Ասեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս նկարագրում Համակարգչի (Microsoft Office ծրագրեր, բացի խաղերից) իմացությունը։

Values:
  • Չունի տարրական գիտելիք
  • Սկսնակ
  • Լավ
  • Գերազանց
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

COMPABL in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.