კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კავკასიის ბარომეტრი ყოველწლიური გამოკითხვაა, რომლის მიზანია, სანდო და ერთმანეთთან შესადარი მონაცემების შეგროვება ოჯახების ეკონომიკურ ქცევასა და სოციალურ შეხედულებებზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. გამოკითხვა 2004 წლიდან ტარდება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ქვეყნების წარმომადგენლობითი მონაცემები ხელმისაწვდომია 2008 წლიდან (2010 წლამდე გამოკითხვის სახელწოდება იყო მონაცემთა ინიციატივა). 2015, 2017 და 2019 წელს კავკასიის ბარომეტრი მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთში ჩატარდა.

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი.

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა.

შერჩევის ზომა:

2019 წელს - 2,317 რესპონდენტი.

2017 წელს - 2,379 რესპონდენტი.

2015 წელს - 2,251 რესპონდენტი.

2013 წელს - 2,133 რესპონდენტი.

2012 წელს – 2,502 რესპონდენტი.

2011 წელს – 2,287 რესპონდენტი.

2010 წელს – 2,089 რესპონდენტი.

2009 წელს – 1,991 რესპონდენტი.

2008 წელს – 1,798 რესპონდენტი.

გამოპასუხება:

2019 წელს - 36%

2017 წელს - 58%

2015 წელს - 57%

2013 წელს - 69%

2011 წელს - 70%

2012 წელს - 75%

2010 წელს - 84%

2009 წელს - 70%

2008 წელს - 71%

გამოკითხვის მეთოდი: 2019, 2017, 2015 - კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირ ინტერვიუ (CAPI).

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 წლებში - პირისპირ ინტერვიუ ფიზიკური კითხვარით (PAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები:

2019 წელს - 9 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრამდე

2017 წელს - 22 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრამდე

2015 წელს - 13 ოქტომბრიდან 19 ნოემბრამდე

2013 წელს - 3 ოქტომბრიდან 11 ნოემბრამდე

2012 წელს - 26 ოქტომბრიდან 12 დეკემბრამდე

2011 წელს - 10 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრამდე

2010 წელს - 9 ნოემბრიდან 30 ნოემბრამდე

2009 წელს - 13 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრამდე

2008 წელს - 1 ოქტომბრიდან 30 ნოემბრამდე

შედეგები შეწონილია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ: დავით სიჭინავა, კვლევების დირექტორი, david@crrccenters.org

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი