გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში, 2018

კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევა ჩატარდა გორის საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის "საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) ჩაატარა 2018 წელს. კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას.

მოსახლეობა: გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სრულწლოვანი მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ).

შერჩევის დიზაინი:: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა.

შერჩევის ზომა: 1057 რესპონდენტი.

გამოპასუხების რაოდენობა: 65.7%.

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული

საველე სამუშაოების თარიღები: 5 ოქტომბერი, 2018 –22 ოქტომბერი, 2018.

შედეგები შეწონილია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: crrc-geo@crrccenters.org

გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში, 2018

კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევა ჩატარდა გორის საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის "საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

პასუხების ანალიზი