გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში, 2018

კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევა ჩატარდა გორის საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის "საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

პასუხების ანალიზი

გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში, 2018

კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევა ჩატარდა გორის საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის "საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადები გამოთვლილია ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+

ACTCLEAN: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საქმიანობას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, ქუჩის, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის).

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება

ACTVLNT: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში - იყავით მოხალისე

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საქმიანობას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება

ACTPBLM: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში - დაესწარით საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საქმიანობას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწარით საჯარო შეხვედრას.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება

ACTSPET: საქმიანობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში - ხელი მოაწერეთ პეტიციას, კოლექტიურ წერილს ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საქმიანობას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ხელი მოაწერეთ პეტიციას, კოლექტიურ წერილს ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ მიესადაგება
 • არ ვიცი

LGATTR: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დასწრებიხართ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მოწყობილ ტრენინგს, შეხვედრას ან ღონისძიებას?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დასწრებიხართ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მოწყობილ ტრენინგს, შეხვედრას ან ღონისძიებას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LGCLL: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაგირეკავთ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობაში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაგირეკავთ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LGVIS: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მისულხართ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობაში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მისულხართ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LGHOM: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოსულა თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი თქვენს სახლში ან სამეზობლოში?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - მოსულა თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი თქვენს სახლში ან სამეზობლოში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LGSCM: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაკავშირებიხართ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობას სოციალური ქსელის (ფეისბუქის) მეშვეობით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 2 წლის განმავლობაში - დაკავშირებიხართ თუ არა თქვენს ადგილობრივ თვითმმართველობას სოციალური ქსელის (ფეისბუქის) მეშვეობით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACCLGB: ტერიტორიულად რამდენად ადვილად მისასვლელი იყო თქვენთვის მუნიციპალიტეტის შენობა?

შეკითხვის ტექსტი: ტერიტორიულად რამდენად ადვილად მისასვლელი იყო თქვენთვის მუნიციპალიტეტის შენობა?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმართველობაში მისულა

პასუხები:
 • ადვილად
 • საშუალოდ
 • რთულად

LGRES: რამდენად დააკმაყოფილა მუნიციპალიტეტმა თქვენი მოთხოვნა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დააკმაყოფილა მუნიციპალიტეტმა თქვენი მოთხოვნა?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმართველობაში მისულა ან/და დაკავშირებია სოციალური მედიის საშუალებით
თუ რესპონდენტმა რამდენჯერმე მიმართა მუნიციპალიტეტს, მაშინ ეკითხებოდნენ ბოლო მიმართვის შესახებ

პასუხები:
 • სრულად დააკმაყოფილა
 • ნაწილობრივ დააკმაყოფილა
 • არ დააკმაყოფილა, თუმცა საკითხი შედიოდა მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში
 • არ დააკმაყოფილა, რადგან საკითხი არ შედიოდა მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში
 • ჯერ ველოდები პასუხს

LGREACT: რამდენად სწრაფად მოახდინა მუნიციპალიტეტმა თქვენს მიმართვაზე რეაგირება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად სწრაფად მოახდინა მუნიციპალიტეტმა თქვენს მიმართვაზე რეაგირება, მათ შორის უარყოფითი პასუხის ჩათვლით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმართველობაში მისულა/დაურეკავს/დაკავშირებია სოციალური მედიის საშუალებით

პასუხები:
 • ერთი დღიდან 10 დღემდე
 • 11 დღიდან ერთ თვემდე
 • ერთიდან ექვს თვემდე
 • ექვსი თვიდან ერთ წლამდე
 • ერთ წელზე მეტი ხანი
 • საერთოდ არ ჰქონიათ რეაგირება
 • არ ვიცი

PROCED: რამდენად ადვილი იყო თქვენთვის პროცედურები, რომლის გავლაც დაგჭირდათ მუნიციპალიტეტთან მიმართვისას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ადვილი იყო თქვენთვის პროცედურები, რომლის გავლაც დაგჭირდათ მუნიციპალიტეტთან მიმართვისას, საჭირო დოკუმენტების მომზადების ჩათვლით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმართველობაში მისულა

პასუხები:
 • ადვილი
 • საშუალო
 • რთული
 • არ ვიცი

KNWRGHT: რამდენად იცით, რა უფლებები გაქვთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებისას?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად იცით, რა უფლებები გაქვთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებისას?

პასუხები:
 • კარგად ვიცი
 • მეტ-ნაკლებად ვიცი
 • საერთოდ არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRINCBUD: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: ჩაერთოს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - ჩაერთოს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CTRADDLT: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: წერილობითი განცხადებით მიმართოს მუნიციპალიტეტს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - წერილობითი განცხადების საშუალებით მიმართოს მუნიციპალიტეტს მის/მათ დასახლებაში გარკვეული პროექტის განხორციელების თხოვნით

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CTRTRAUT: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მოითხოვოს მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილების შეჩერება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მოითხოვოს მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილების შეჩერება

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRANREP: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მოითხოვოს წლიური ანგარიში მუნიციპალიტეტის მერისგან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მოითხოვოს წლიური ანგარიში მუნიციპალიტეტის მერისგან

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRTRMJM: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მოითხოვოს საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის უფლებამოსილების შეჩერება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მოითხოვოს საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის უფლებამოსილების შეჩერება

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRSPCH: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: გამოვიდეს სიტყვით საკრებულოს სხდომაზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - გამოვიდეს სიტყვით საკრებულოს სხდომაზე

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRINTBUD: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: გაეცნოს თუ რაში და როგორ იხარჯება მუნიციპალური ბიუჯეტი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაში და როგორ იხარჯება მუნიციპალური ბიუჯეტი

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRPET: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მოამზადოს პეტიცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მოამზადოს პეტიცია

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRINVMT: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მოიწვიოს დასახლების საერთო კრება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მოიწვიოს დასახლების საერთო კრება

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRBRDM: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: წარადგინოს საკუთარი კანდიდატურა მრჩეველთა საბჭოს წევრად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - წარადგინოს საკუთარი კანდიდატურა მრჩეველთა საბჭოს წევრად

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CTRMEDEXP: მოქალაქეს/საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს: მიმართოს მუნიციპალიეტს სამედიცინო ხარჯების დაფარვის თხოვნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? - მიმართოს მუნიციპალიეტს სამედიცინო ხარჯების დაფარვის თხოვნით

პასუხები:
 • აქვს
 • არ აქვს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PRDCMP: მონაწილეობის მიღების ინტერესი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხართ დაინტერესებული მონაწილეობა მიიღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში?

პასუხები:
 • დაინტერესებული ვარ
 • მეტ-ნაკლებად ვარ დაინტერესებული
 • არ ვარ დაინტერესებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNSKRSES: რამდენად ადვილად შეძლებთ გაიგოთ, როდის ტარდება საკრებულოს სხდომები?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თუ დაგჭირდათ, რამდენად ადვილად შეძლებთ გაიგოთ, როდის ტარდება საკრებულოს სხდომები?

პასუხები:
 • ძალიან ადვილად
 • მეტ-ნაკლებად ადვილად
 • მეტ-ნაკლებად რთულად
 • ძალიან რთულად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATNSKRSES: დასწრებიხართ თუ არა თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ან საკრებულოს კომისიის სხდომას?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში დასწრებიხართ თუ არა თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ან საკრებულოს კომისიის რომელიმე სხდომას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ADMRREP: მიგიმართავთ თუ არა: თქვენი მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი/რწმუნებული

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - თქვენი მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი - რწმუნებული (სოფლის გამგებელი)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ADMBMUN: მიგიმართავთ თუ არა: თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADMAYOR: მიგიმართავთ თუ არა: თქვენი მუნიციპალიტეტის მერი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - თქვენი მუნიციპალიტეტის მერი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADCTHL: მიგიმართავთ თუ არა: თქვენი მუნიციპალიტეტის მერიის რომელიმე სამსახურის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - თქვენი მუნიციპალიტეტის მერიის რომელიმე სამსახურის წარმომადგენელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADGOVERN: მიგიმართავთ თუ არა: სახელმწიფო რწმუნებული/გუბერნატორი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADMAJMP: მიგიმართავთ თუ არა: თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADREPGV: მიგიმართავთ თუ არა: ცენტრალური ხელისუფლების/სამინისტროს წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. - ცენტრალური ხელისუფლების / სამინისტროს წარმომადგენელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

SATMNSCAS: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATMEDSER: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATRPRHS: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება/ფასადების მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATPRSED: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სკოლამდელი აღზრდა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სკოლამდელი აღზრდა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATARCREG: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: არქივის/საჯარო რეესტრის მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - არქივის / საჯარო რეესტრის მომსახურება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATMUSE: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - მუზეუმები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATLBRS: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ბიბლიოთეკები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSPRT: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATLGHT: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - გარე განათება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATDRNS: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სანიაღვრე ქსელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სანიაღვრე ქსელი

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSEW: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - კანალიზაცია

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATDRWT: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სასმელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სასმელი წყალი

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATIRRST: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სარწყავი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სარწყავი წყალი

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATLCROAD: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: გზები თქვენს დასახლებაში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - გზები თქვენს დასახლებაში

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATPBTRN: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATWATMN: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ნარჩენების გატანა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ნარჩენების გატანა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATCLNSTR: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATFNSER: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სარიტუალო მომსახურეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა)

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSTRAN: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSHLTHM: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATCNSTPR: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: მშენებლობის ნებართვის გაცემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - მშენებლობის ნებართვის გაცემა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSTRTR: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: გარე ვაჭრობის რეგულირება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - გარე ვაჭრობის რეგულირება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATGRNSP: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: პარკები და გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - პარკები და გამწვანება

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATADPEN: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATMLTRC: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATMEDFC: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სამედიცინო დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სამედიცინო დაწესებულებები

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATORGEV: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATHMAS: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა (90/10 პროცენტზე)

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATBUDPR: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა (საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტების განხორციელება)

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

SATSUPYO: კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ: ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით? - ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

პასუხები:
 • კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი, ვიდრე უკმაყოფილო
 • უფრო უკმაყოფილო, ვიდრე კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • არ მსენია ასეთი სერვისის შესახებ
 • არ მისარგებლია ამ მომსახურებით
 • მისარგებლია ამ სერვისით მაგრამ მიჭირს შეფასება
 • უარი პასუხზე

OBMNSCAS: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBMEDSER: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBRPRHS: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება/ფასადების მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBPRSED: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სკოლამდელი აღზრდა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სკოლამდელი აღზრდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBARCREG: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: არქივის/საჯარო რეესტრის მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - არქივის / საჯარო რეესტრის მომსახურება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBMUSE: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - მუზეუმები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBLBRS: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ბიბლიოთეკები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSPRT: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBLGHT: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - გარე განათება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBDRNS: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სანიაღვრე ქსელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სანიაღვრე ქსელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSEW: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - კანალიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBDRWT: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სასმელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სასმელი წყალი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBIRRST: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სარწყავი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სარწყავი წყალი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBLCROAD: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: გზები თქვენს დასახლებაში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - გზები თქვენს დასახლებაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBPBTRN: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBWATMN: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ნარჩენების გატანა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ნარჩენების გატანა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBCLNSTR: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBFNSER: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სარიტუალო მომსახურეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSTRAN: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის სტერილიზაცია (დაკოდვა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSHLTHM: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBCNSTPR: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: მშენებლობის ნებართვის გაცემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - მშენებლობის ნებართვის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSTRTR: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: გარე ვაჭრობის რეგულირება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - გარე ვაჭრობის რეგულირება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBGRNSP: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: პარკები და გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - პარკები და გამწვანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBADPEN: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBMLTRC: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBMEDFC: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სამედიცინო დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სამედიცინო დაწესებულებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBORGEV: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBHMAS: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა (90/10 პროცენტზე)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBBUDPR: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა (საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტების განხორციელება)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OBSUPYO: თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს: ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი - ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTMNSCAS: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTMEDSER: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTRPRHS: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება/ფასადების მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTPRSED: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სკოლამდელი აღზრდა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სკოლამდელი აღზრდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTARCREG: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - არქივის/საჯარო რეესტრის მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - არქივის / საჯარო რეესტრის მომსახურება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTMUSE: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - მუზეუმები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTLBRS: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ბიბლიოთეკები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSPRT: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTLGHT: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - გარე განათება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTDRNS: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სანიაღვრე ქსელი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სანიაღვრე ქსელი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSEW: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - კანალიზაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTDRWT: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სასმელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სასმელი წყალი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTIRRST: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სარწყავი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სარწყავი წყალი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTLCROAD: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - გზები თქვენს დასახლებაში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - გზები თქვენს დასახლებაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTPBTRN: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTWATMN: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ნარჩენების გატანა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ნარჩენების გატანა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTCLNSTR: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTFNSER: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სარიტუალო მომსახურეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSTRAN: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის სტერილიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის სტერილიზაცია (დაკოდვა)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSHLTHM: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTCNSTPR: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - მშენებლობის ნებართვის გაცემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - მშენებლობის ნებართვის გაცემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSTRTR: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - გარე ვაჭრობის რეგულირება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - გარე ვაჭრობის რეგულირება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTGRNSP: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - პარკები და გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - პარკები და გამწვანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTADPEN: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTMLTRC: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებული პროცედურა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTMEDFC: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სამედიცინო დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სამედიცინო დაწესებულებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTORGEV: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTHMAS: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა (90/10 პროცენტზე)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTBUDPR: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა (საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტების განხორციელება)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CUTSUPYO: რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას - ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი. - ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSRPYR: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება/ფასადების მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSPRSCH: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სკოლამდელი აღზრდა/საბავშვო ბაღის დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სკოლამდელი აღზრდა / საბავშვო ბაღის დაწესებულებების დამატება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSMUSE: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: მუზეუმები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - მუზეუმები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSLBRS: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: ბიბლიოთეკები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - ბიბლიოთეკები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSSPRT: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSLGHT: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: გარე განათება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - გარე განათება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSDRNS: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სანიაღვრე ქსელის მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სანიაღვრე ქსელის მოწესრიგება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSSEW: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: კანალიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - კანალიზაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSDRWT: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სასმელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სასმელი წყალი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSIRRST: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სარწყავი არხები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სარწყავი არხები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSLCROAD: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: შიდა საქალაქო/ სასოფლო გზები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - შიდა საქალაქო/ სასოფლო გზები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSPBTRN: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSWASMN: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: ნარჩენების გატანა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - ნარჩენების გატანა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSFNSER: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სარიტუალო მომსახურეობა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSSTRAN: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის სტერილიზაცია (დაკოდვა)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSSHLTHM: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSCNSTPR: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: მშენებლობის ნებართვების რეგულირება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - მშენებლობის ნებართვების რეგულირება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSSTRTR: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: გარე ვაჭრობის რეგულირება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - გარე ვაჭრობის რეგულირება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSGRNSP: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: პარკები და გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - პარკები და გამწვანება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSORGEV: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება (თეატრი, კონცერტები, გამოფენები და ა.შ.)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSNEWMED: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: ახალი სამედიცინო დაწესებულებების გახსნა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - ახალი სამედიცინო დაწესებულებების გახსნა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSIMPMED: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: არსებული სამედიცინო დაწესებულებების გაუმჯობესება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - არსებული სამედიცინო დაწესებულებების გაუმჯობესება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSFRESP: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: უფასო ტრენაჟორები ეზოებსა და პარკებში

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - უფასო ტრენაჟორები ეზოებსა და პარკებში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSEDU: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: უფასო საგანმანათლებლო და სპორტული კურსები/წრეები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - უფასო საგანმანათლებლო და სპორტული კურსები/წრეები (მაგალითად უცხო ენის, კომპიუტერის, ჭიდაობის, ფეხბურთის და ა.შ.)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSHOME: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSATTR: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: ატრაქციონები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - ატრაქციონები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSPLG: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სპორტული მოედნები

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სპორტული მოედნები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSSOTH: რა სახის მომსახურების დამატებას ისურვებდით: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა მაქსიმუმ ხუთი პასუხი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფრის დამატება არ არის საჭირო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRQGRCOL: რამდენად ხშირად დადის თქვენს დასახლებულ პუნქტში ნაგვის / ნარჩენების გასატანად სპეციალური მანქანა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად დადის თქვენს დასახლებულ პუნქტში ნაგვის / ნარჩენების გასატანად სპეციალური მანქანა?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQLTBIL: რამდენჯერ ყოფილა, როდესაც კომუნალური მომსახურების გადასახადის ქვითარი დაგვიანებით მიგიღიათ?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენჯერ ყოფილა, როდესაც კომუნალური მომსახურების გადასახადის ქვითარი დაგვიანებით, უკვე მომდევნო თვეებში, მიგიღიათ? ეს ხდება ...

პასუხები:
 • ყოველთვე,
 • უმეტეს თვეს, წელიწადში თვეების ნახევარზე მეტჯერ
 • წელიწადში ორიდან ექვსამდე
 • წელიწადში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/არ მახსოვს
 • უარი პასუხზე

ADMDAID: მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით დახმარების მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

GETMEDAID: რამდენად რთული ან მარტივი პროცედურების გავლა მოგიწიათ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული დახმარების მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად რთული ან მარტივი პროცედურების გავლა მოგიწიათ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული დახმარების მიღების მიზნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული დახმარების მისაღებად

პასუხები:
 • რთული
 • საშუალო
 • მარტივი
 • არ ვიცი

SATMEDAID: რამდენად კმაყოფილი/უკმაყოფილო ხართ თვითმმართველობის მიერ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული დახმარებით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული დახმარებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული დახმარების მისაღებად

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც უკმაყოფილო და არც კმაყოფილი
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო

ADLSGAID: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის დახმარების მიღების მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის დახმარების მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

PROCDIFF: სოციალური დახმარების მისაღებად გასავლელი პროცედურების სირთულე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად რთული ან მარტივი პროცედურების გავლა მოგიწიათ ამ სოციალური დახმარების მიღების მიზნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის დახმარების მისაღებად

პასუხები:
 • რთული
 • საშუალო
 • მარტივი

SOCASS: მიიღეთ თუ არა სოციალური დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობისგან?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა სოციალური დახმარება თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობისგან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის დახმარების მისაღებად

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ADLSGCF: მიგიმართავთ თუ არა თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მიზნით?

შეკითხვის ტექსტი: მიგიმართავთ თუ არა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, თვითმმართველობისთვის თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას თანადაფინანსების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ გვაქვს ამხანაგობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ADENTRE: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - სადარბაზოების რეაბილიტაცია

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - სადარბაზოების რეაბილიტაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADREPRF: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - სახურავების შეცვლა-შეკეთება

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - სახურავების შეცვლა-შეკეთება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADREPFA: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - ფასადების მოწესრიგება

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - ფასადების მოწესრიგება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADASPYRD: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - ეზოების მოასფალტება

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - ეზოების მოასფალტება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADRESEW: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADREYRD: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - ეზოს კეთილმოწყობა (სკვერის მოწყობა)

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - ეზოს კეთილმოწყობა (სკვერის მოწყობა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ADOTH: რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თვითმმართველობისთვის - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ თვითმმართველობისთვის თანადაფინანსების მისაღებად

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

ACCKNDG: ტერიტორიულად რამდენად ხელმისაწვდომია საბავშო/ბაგა-ბაღი?

შეკითხვის ტექსტი: ტერიტორიულად რამდენად ადვილად ხელმისაწვდომია საბავშო/ბაგა-ბაღი თქვენი დასახლებისთვის?

პასუხები:
 • ადვილად
 • საშუალოდ
 • რთულად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LSGENFIN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მუნიციპალიტეტს აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ თქვენს მუნიციპალიტეტს აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსები თქვენი დასახლებული პუნქტის შესაბამისი სერვისებით უზრუნველსაყოფად?

პასუხები:
 • სრულად ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CONOPN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: თვითმმართველობა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოსაზრებებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანმხებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს: ჩემი ადგილობრივი თვითმმართველობა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოსაზრებებს

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LSGNEP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: თვითმმართველობაში ხალხს თანამდებობებზე ნაცნობობით ნიშნავენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანმხებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს: ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხალხს თანამდებობებზე ნაცნობობით ნიშნავენ

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRFEMP: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: თვითმმართველობაში საკუთარი საქმის პროფესიონალები მუშაობენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანმხებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს: ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკუთარი საქმის პროფესიონალები მუშაობენ

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRBCORR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: თვითმმართველობაში კორუფციის პრობლემა არსებობს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანმხებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს: ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში კორუფციის პრობლემა არსებობს

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INBDGSP: რამდენად ადვილია მოქალაქისთვის მიიღოს ინფორმაცია, როგორ იხარჯება მუნიციპალური ბიუჯეტი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ადვილია მოქალაქისთვის გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაში და როგორ იხარჯება მუნიციპალური ბიუჯეტი?

პასუხები:
 • ძალიან ადვილია
 • მეტ-ნაკლებად ადვილია
 • მეტ-ნაკლებად რთულია
 • ძალიან რთულია
 • შეუძლებელია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INLGDEC: ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ინფორმირებული ხართ იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობა თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე?

პასუხები:
 • არ ვარ ინფორმირებული
 • მეტ-ნაკლებად ინფორმირებული ვარ
 • ინფორმირებული ვარ
 • არც ერთი საკითხი არ მაინტერესებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOWEB: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ადგილობრივი თვითმმართველობის ვებგვერდები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ადგილობრივი თვითმმართველობის ვებგვერდები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOSN: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - სოციალური ქსელები (ფეისბუქი)

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - სოციალური ქსელები (ფეისბუქი)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOPST: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ფოსტა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ფოსტა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOEML: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ელექტრონული ფოსტა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ელექტრონული ფოსტა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOSES: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - საკრებულოს სხდომებზე დასწრება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - საკრებულოს სხდომებზე დასწრება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOLFL: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - საინფორმაციო ბუკლეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - საინფორმაციო ბუკლეტი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOAPP: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - მობილური აპლიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - მობილური აპლიკაცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSONP: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ადგილობრივი გაზეთები/ჟურნალები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ადგილობრივი გაზეთები/ჟურნალები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOTVRA: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ადგილობრივი რადიო/ტელევიზია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ადგილობრივი რადიო/ტელევიზია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOBLB: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - ქუჩაში განთავსებული ბანერები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - ქუჩაში განთავსებული ბანერები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOPM: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - საზოგადოებრივი შეხვედრები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - საზოგადოებრივი შეხვედრები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSODR: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - კარდაკარ კამპანია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - კარდაკარ კამპანია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOCAL: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - სატელეფონო ზარები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - სატელეფონო ზარები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOFR: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - მეგობრები, მეზობლები და ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - მეგობრები, მეზობლები და ნათესავები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOPS: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები (მაგ. „ბირჟა“)

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOREP: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ე.წ. რწმუნებული/სოფლის გამგებელი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOOTH: ინფორმაციის წყარო თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირითადად რა საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BSTINFSO: საუკეთესო გზა თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად

შეკითხვის ტექსტი: და ამავე ბარათის გამოყენებით, რა არის თქვენთვის საუკეთესო გზა ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ფოსტა', 'საკრებულოს სხდომებზე დასწრება', 'კარდაკარ კამპანია', 'მობილური აპლიკაცია' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის ვებგვერდები
 • სოციალური ქსელები (ფეისბუქი)
 • ელექტრონული ფოსტა
 • საინფორმაციო ბუკლეტი
 • ადგილობრივი გაზეთები/ჟურნალები
 • ადგილობრივი რადიო/ტელევიზია
 • ქუჩაში განთავსებული ბანერები
 • საზოგადოებრივი შეხვედრები
 • სატელეფონო ზარები
 • მეგობრები, მეზობლები და ნათესავები
 • საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები (მაგ. „ბირჟა“)
 • მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ე.წ. რწმუნებული/სოფლის გამგებელი)
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSPLC: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- პოლიციის მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - პოლიცია

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSPSH: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- იუსტიციის სახლების მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - იუსტიციის სახლები

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSCOC: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- საზოგადოებრივი ცენტრების მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - საზოგადოებრივი ცენტრები (იუსტიციის სახლების ადგილობრივი წარმომადგენლობები)

შენიშვნა: კითხვა არ დაისვა ქალაქ გორში

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSEMR: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- სასწრაფო დახმარების მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - სასწრაფო დახმარება

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSFRS: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- სახანძრო/სამაშველო სამსახურის მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - სახანძრო/სამაშველო სამსახური

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SATSAGCE: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- სასოფლო სამეურნეო ცენტრების / ტექნიკის ბაზების მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - სასოფლო სამეურნეო ცენტრები / ტექნიკის ბაზები

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSASMB: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSMAYR: კმაყოფილება/უკმაყოფილება- გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით? - გორის მუნიციპალიტეტის მერია

პასუხები:
 • ძალიან კმაყოფილი
 • კმაყოფილი
 • არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო
 • უკმაყოფილო
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DEALJOBS: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - სამუშაო ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - სამუშაო ადგილები

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALENV: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - გარემოს დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - გარემოს დაცვა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALCRM: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - დანაშაულთან ბრძოლა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - დანაშაულთან ბრძოლა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALSPRT: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - სპორტის ხელშეწყობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - სპორტის ხელშეწყობა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALCLTR: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - კულტურის ხელშეწყობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - კულტურის ხელშეწყობა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALAGR: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - სოფლის მეურნეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - სოფლის მეურნეობა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALHLTH: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - ჯანდაცვა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALSOCAF: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - სოციალური დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - სოციალური დაცვა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALENRG: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - ენერგეტიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - ენერგეტიკა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALECO: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - ეკოლოგია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - ეკოლოგია

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALEDU: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - განათლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - განათლება

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALUTI: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - კომუნალური მომსახურების უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - კომუნალური მომსახურების უზრუნველყოფა

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALINF: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - ინფრასტრუქტურული საკითხები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - ინფრასტრუქტურული საკითხები (მაგ. გზები, განათება, კეთილმოწყობა და ა.შ.)

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALFRS: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - სახანძრო/სამაშველო სამსახური

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - სახანძრო/სამაშველო სამსახური

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALPLC: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - პოლიცია

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEALTRAT: ვინ უნდა მოაგვაროს შემდეგი საკითხები? - ტურისტული ობიექტების კეთილმოწყობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? - ტურისტული ობიექტების კეთილმოწყობა, მათ შორის მუზეუმები, კულტურული და ისტორიული ძეგლები

პასუხები:
 • ადგილობრივი თვითმმართველობა
 • ცენტრალური ხელისუფლება
 • ორივე თანაბრად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISPNGB: რამდენად ხშირად განიხილავთ მეზობლებთან თქვენს დასახლებაში არსებულ პრობლემებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად განიხილავთ ხოლმე თქვენს მეზობლებთან ერთად თქვენს დასახლებაში არსებულ პრობლემებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი '1' ნიშნავს 'არასდროს', ხოლო კოდი '5' ნიშნავს 'ყოველთვის'.

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე - სრულიად ვეთანხმები 2. ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე - ვეთანხმები 3. მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას - ვეთანხმები 4. მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე', 3 და 4 როგორც 'მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას'

პასუხები:
 • ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე
 • მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EMPLSIT: რესპონდენტის ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით.
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKSEC: ძირითადი სამუშაოს სექტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მუშაობენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე ან არიან თვითდასაქმებული
პასუხის ვარიანტები: 'მეთევზეობა', 'სამთო მრეწველობა', 'სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები', 'მასმედია' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • მრეწველობა
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • მშენებლობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • განათლება
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

MONYTOT: ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 1200 ლარზე მეტი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ამავე ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • 1200 ლარზე მეტი
 • 801 – 1200 ლარი
 • 501 – 800 ლარი
 • 301 – 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეთნოსის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეთნიკურ ჯგუფს მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'სომეხი', 'აზერბაიჯანელი', 'რუსი' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან

პასუხები:
 • ქართველი
 • ოსი
 • სხვა ეროვნების
 • უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

პასუხები:
 • დაწყებითი განათლების გარეშე
 • დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • არასრული საშუალო განათლება
 • სრული საშუალო განათლება
 • საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება
 • არასრული უმაღლესი განათლება
 • უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)
 • სამეცნიერო ხარისხი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი

IDPST: ხართ თუ არა იძულებით გადაადგილებული პირი?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა იძულებით გადაადგილებული პირი?

პასუხები:
 • დიახ, ცხინვალის რეგიონიდან 1991-92 წლებში
 • დიახ, ცხინვალის რეგიონიდან 2008 წელს
 • დიახ, აფხაზეთიდან
 • დიახ, სხვა რეგონიდან (ეკომიგრანტი)
 • არა

SOCVLN: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს სოციალურად დაუცველის სტატუსი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს სოციალურად დაუცველის სტატუსი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 235 შედეგი