სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში, ნოემბერი 2021

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კვლევის მიზანი იყო შემდეგი საკითხების გააზრებისა და გაცნობიერებულობის კვლევა: მრავალფეროვნება ქართულ საზოგადოებაში; უმცირესობათა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები; დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შემთხვევები და მათი გავლენა; დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის საწინააღმდეგო კანონმდებლობა საქართველოში; სიტუაციის გამოსწორების არსებული მექანიზმები და მათი ეფექტიანობა; სხვადასხვა აქტორებისადმი დამოკიდებულება.
მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი). მონაცემები არის არამარტო ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი, არამედ მისი განზოგადება შესაძლებელია თბილისის, სხვა ურბანული სტატუსის მქონე დასახლებების და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობაზე. მონაცემები აგრეთვე წარმომადგენლობითია იმ დასახლებული პუნქტებისა, რომელთა მოსახლეობის უმეტესობის ძირითადი სასაუბრო ენა სომხური ან აზერბაიჯანულია

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერულ შერჩევა

შერჩევის ზომა: 1,138 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 38%

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: ოქტომბერი 8, 2021 - ნოემბერი 10, 2021.

შედეგები შეწონილია.

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში, ნოემბერი 2021

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა

  • კვლევა ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ პროექტისთვის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“. მასში მოსაზრებები გამოთქმულია ავტორთა პასუხისმგებლობით და არ არის აუცილებელი, ასახავდეს ევროპის საბჭოს ოფიციალურ მოსაზრებებს.

პასუხების ანალიზი