გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კვლევის მთავარი მიზანი იყო მოსახლეობის საგარეოპოლიტიკური პრიორიტეტების და კონსერვატიული შეფასებების გავრცელების შესწავლა.

მოსახლეობა: კახეთის და შიდა ქართლის ქართულ ენაზე მოსაუბრე ზრდასრული მოსახლეობა (18 წელი და ზემოთ). მონაცემების განზოგადება შესაძლებელია კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონზე.

შერჩევის დიზაინი: მრავალსაფეხურიანი კლასტერულ შერჩევა

შერჩევის ზომა: 1,318 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 76%

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენა: ქართული.

საველე სამუშაოების თარიღები: სექტემბერი 26 , 2018 - ოქტომბერი 9, 2018.

შედეგები შეწონილია.

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

  • კვლევა განხორციელდა ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველოს" ფინანსური ხელშეწყობით და ჩაატარა CRRC საქართველო. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

პასუხების ანალიზი