გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

 • კვლევა განხორციელდა ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველოს" ფინანსური ხელშეწყობით და ჩაატარა CRRC საქართველო. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

პასუხების ანალიზი

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

გამოკითხვა ლიბერალური და კონსერვატული ღირებულებების შესახებ 2018

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: სტრატა

შეკითხვის ტექსტი: სტრატა

პასუხები:
 • კახეთი
 • შიდა ქართლი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESPPOB: რესპონდენტის დაბადების ადგილი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, სად დაიბადეთ?

პასუხები:
 • ამავე დასახლებულ პუნქტში, სადაც ახლა ტარდება ინტერვიუ
 • სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც საქართველოს ამავე რეგიონში მდებარეობს
 • სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც საქართველოს სხვა რეგიონში მდებარეობს
 • საქართველოს გარეთ, მაგრამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე
 • ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ

ETHNIC: რესპონდენტის ეთნიკურობა

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. რომელია თქვენი ეროვნება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'რუსეთი' დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • ქართველი
 • ოსი
 • სხვა

RESPMAR: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • დაქორწინებული
 • დაშორებული (ოფიციალური განქორწინების გარეშე)
 • განქორწინებული
 • დასაოჯახებელი
 • ქვრივი

RESPEDU: რესპონდენტის განათლების დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხები 'დაწყებითი განათლება ან ნაკლები', 'საბაზისო განათლება ან მისი ანალოგი (9 კლასი)' და 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან უფრო დაბალი', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან უფრო დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის განათლების დონე

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხები 'დაწყებითი განათლება ან ნაკლები', 'საბაზისო განათლება ან მისი ანალოგი (9 კლასი)' და 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან უფრო დაბალი', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან უფრო დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის განათლების დონე

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხები 'დაწყებითი განათლება ან ნაკლები', 'საბაზისო განათლება ან მისი ანალოგი (9 კლასი)' და 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან უფრო დაბალი', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან უფრო დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნის დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: რუსული ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნის დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ინგლისური ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნის დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: კომპიუტერი (თამაშების გარდა)

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი

RELIGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'კათოლიკური ეკლესია' და 'იუდაიზმი' დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • მართლმადიდებლური ეკლესია
 • ისლამი
 • სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)
 • სხვა
 • არცერთი
 • უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებებზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა, მაგალითად, ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ
 • კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • უარი პასუხზე

RELFAST: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი. სიხშირეები დათვლილია 'ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას' ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • არასდროს არ მარხულობთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNEBIBL: რომელი ასახავს ყველაზე კარგად თქვენს მიერ ბიბლიის ცოდნას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი ასახავს ყველაზე კარგად თქვენს მიერ ბიბლიის ცოდნას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი

პასუხები:
 • მე სრულად მაქვს წაკითხული ბიბლია, როგორ ძველი, ისე ახალი აღთქმა
 • მე სრულად მაქვს წაკითხული მხოლოდ ძველი აღთქმა
 • მე სრულად მაქვს წაკითხული მხოლოდ ახალი აღთქმა
 • მე წაკითხული მაქვს ბიბლიის გარკვეული თავები, მაგრამ არ მაქვს წაკითხული სრულად
 • მე მოსმენილი მაქვს, როცა ბიბლიას სხვა ვინმე გვიკითხავს
 • მე არც წაკითხული მაქვს ბიბლია და არც მომისმენია, რომ მას ვინმე გვიკითხავდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVPRST: გყავთ თუ არა ამჟამად მოძღვარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ამჟამად მოძღვარი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GODIORL: გჯერათ თუ არა, რომ ღმერთი უშუალოდ არის ჩართული რიგითი ადამიანების ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: გჯერათ თუ არა, რომ ღმერთი უშუალოდ არის ჩართული რიგითი ადამიანების ცხოვრებაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GODPUNS: გჯერათ თუ არა, რომ ღმერთი სჯის ცოდვილებს?

შეკითხვის ტექსტი: გჯერათ თუ არა, რომ ღმერთი სჯის ცოდვილებს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც კონკრეტულ რელიგიურ აღმსარებლობას მიაკუთვნეს თავი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CLRLABR: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CORLABR: რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ეს ნათესავი?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობს
აზერბაიჯანი, კვიპროსის რესპუბლიკა, ირლანდია, ბელგია, უკრაინა, შვედეთი, ინგლისი, ავსტრია, კანადა, ევროპა, ყაზახეთი, პორტუგალია, ჰოლანდია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვენია, ბელარუსი, შვეიცარია, რუმინეთი, ირანი, სამხრეთ ოსეთი, ავსტრალია და სომხეთი დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • იტალია
 • რუსეთი
 • საბერძნეთი
 • თურქეთი
 • გერმანია
 • აშშ
 • ესპანეთი
 • ისრაელი
 • საფრანგეთი
 • პოლონეთი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLFRDAB: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COFRABR: რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ეს მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ის?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობს
აზერბაიჯანი, უკრაინა, კანადა, ავსტრია, ბულგარეთი, ისლანდია, დანია, ირლანდია, შვედეთი, ლიტვა, კვიპროსის რესპუბლიკა, ბელარუსი, ირანი და ყაზახეთი დაჯგუფდა 'სხვასთან'

პასუხები:
 • იტალია
 • საბერძნეთი
 • გერმანია
 • აშშ
 • ესპანეთი
 • რუსეთი
 • თურქეთი
 • ისრაელი
 • საფრანგეთი
 • პოლონეთი
 • ინგლისი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKTYP: რესპონდენტის ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიოთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHECSASS: როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდს
 • საკმაოდ ცუდს
 • საშუალოს
 • საკმაოდ კარგს
 • ძალიან კარგს
 • არ ვიცი

COMPECST: როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას თქვენს უბანში მცხოვრებთა უმრავლესობასთან შედარებით?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას თქვენს უბანში მცხოვრებთა უმრავლესობასთან შედარებით?

პასუხები:
 • ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ბევრად უარესია
 • ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა უარესია
 • ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთივეა, როგორც სხვების
 • ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესია
 • ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ბევრად უკეთესია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SAVPERS: გაქვთ თუ არა ამჟამად პირადი დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად პირადი დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEBTPERS: გაქვთ თუ არა ამჟამად ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWEMON: მართებს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ფული?

შეკითხვის ტექსტი: მართებს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ფული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ECSTC10: თქვენი ოჯახის ათი წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ოჯახის ათი წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

პასუხები:
 • ჩემი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ბევრად უარესია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო
 • ჩემი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა უარესია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო
 • ჩემი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთივეა, როგორც 10 წლის წინ
 • ჩემი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთესია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო
 • ჩემი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ბევრად უკეთესია, ვიდრე 10 წლის წინ იყო
 • არ ვიცი

ECONSTN: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BORFFOOD: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად?

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CPCOMSER: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა ვერ გადაიხადეთ კომუნალური გადასახადები, ვინაიდან ფული არ გქონდათ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა ვერ გადაიხადეთ კომუნალური გადასახადები, ვინაიდან ფული არ გქონდათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHSFEXP: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა გაყიდეთ რაიმე ნივთი ოჯახიდან, რათა ყოველდღიური სახარჯო ფული გეშოვათ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა გაყიდეთ რაიმე ნივთი ოჯახიდან, რათა ყოველდღიური სახარჯო ფული გეშოვათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHREFED: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა უარი თქვით სასურველი განათლების მიღებაზე, ვინაიდან ფული არ გქონდათ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე იყო თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრებმა უარი თქვით სასურველი განათლების მიღებაზე, ვინაიდან ფული არ გქონდათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OWNWASH: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას?

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი ავტომატურ სარეცხ მანქანას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი კომპიუტერს?

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი კომპიუტერს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი მსუბუქ ავტომობილს?

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა ამჟამად თქვენი ოჯახი მსუბუქ ავტომობილს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HESOIWIN: რა იქნება თქვენი სახლის გათბობის ძირითადი საშუალება დამდეგ ზამთარში?

შეკითხვის ტექსტი: რა იქნება თქვენი სახლის გათბობის ძირითადი საშუალება დამდეგ ზამთარში?

პასუხები:
 • შეშა
 • ერთი ან მეტი ელექტრო-გამათბობელი
 • ერთი ან მეტი გაზის გამათბობელი, მაგრამ არა ცენტრალური გათბობა
 • ცენტრალური გათბობა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRGSOCN: რამდენად ხშირად მოიხმართ სოციალურ ქსელებს - მაგალითად, „Facebook“-ს, „Twitter“-ს, „Одноклассники“-ს და სხვას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მოიხმართ სოციალურ ქსელებს - მაგალითად, „Facebook“-ს, „Twitter“-ს, „Одноклассники“-ს და სხვას?

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USESOCN: რომელ სოციალურ ქსელს მოიხმართ ყველაზე ხშირად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სოციალურ ქსელს მოიხმართ ყველაზე ხშირად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც სოციალურ ქსელს ყოველ დღე მოიხმარენ
პასუხის ვარიანტები 'Одноклассники' და 'ВКонтакте' დაჯგუფდა სხვასთან.

პასუხები:
 • Facebook
 • Instagram
 • სხვა

RDBOOK: ბოლო 12 თვის განმავლობაში წაგიკითხავთ თუ არა წიგნი, რომელიც არ უკავშირდებოდა თქვენს სამსახურს ან სასწავლო პროგრამას?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში წაგიკითხავთ თუ არა წიგნი, რომელიც არ უკავშირდებოდა თქვენს სამსახურს ან სასწავლო პროგრამას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BOOKLNG: ბოლო ასეთი წიგნის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა ენაზე წაიკითხეთ ეს წიგნი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ასეთი წიგნის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა ენაზე წაიკითხეთ ეს წიგნი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც წაიკითხეს წიგნი, რომელიც არ უკავშირდებოდა სამსახურს ან სასწავლო პროგრამაას
პასუხის ვარიანტები 'გერმანული' და 'ფრანგული' დაჯგუფდა სხვასთან.

პასუხები:
 • ქართულ
 • რუსულ
 • ინგლისურ
 • სხვა

MIGSHRT: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში იცხოვროთ?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში იცხოვროთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

EMIGRAT: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEOGPPL: ქართველების უმრავლესობა კარგი ადამიანია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: „ქართველების უმრავლესობა კარგი ადამიანია“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RUSGPPL: რუსების უმრავლესობა კარგი ადამიანია

შეკითხვის ტექსტი: „რუსების უმრავლესობა კარგი ადამიანია“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TURGPPL: თურქების უმრავლესობა კარგი ადამიანია

შეკითხვის ტექსტი: „თურქების უმრავლესობა კარგი ადამიანია“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHNGPPL: ჩინელების უმრავლესობა კარგი ადამიანია

შეკითხვის ტექსტი: „ჩინელების უმრავლესობა კარგი ადამიანია“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TURGFG: თურქების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს: „თურქების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RUSGFG: რუსების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს

შეკითხვის ტექსტი: „რუსების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CHNGFG: ჩინელების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს

შეკითხვის ტექსტი: „ჩინელების უმრავლესობას საქართველოსთვის კარგი სურს“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UKRGORX: არიან თუ არა უკრაინელები კარგი მართლმადიდებლები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, არიან თუ არა უკრაინელები კარგი მართლმადიდებლები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი, არიან თუ არა უკრაინელები მართლმადიდებლები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GRKGORX: არიან თუ არა ბერძნები კარგი მართლმადიდებლები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, არიან თუ არა ბერძნები კარგი მართლმადიდებლები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი, არიან თუ არა ბერძნები მართლმადიდებლები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RUSGORX: არიან თუ არა რუსები კარგი მართლმადიდებლები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, არიან თუ არა რუსები კარგი მართლმადიდებლები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEOGORX: არიან თუ არა ქართველები კარგი მართლმადიდებლები?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, არიან თუ არა ქართველები კარგი მართლმადიდებლები?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GORXROR: კარგი მართლმადიდებელი სხვა სარწმუნოებებსაც პატივს სცემს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას: „კარგი მართლმადიდებელი სხვა სარწმუნოებებსაც პატივს სცემს“?

პასუხები:
 • სრულად ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMGER: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას გერმანელთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას გერმანელთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMUKR: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას უკრაინელთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას უკრაინელთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMRUS: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას რუსთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას რუსთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMTUR: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას თურქთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას თურქთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMCHN: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას ჩინელთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას ჩინელთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMARM: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას სომეხთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას სომეხთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHDMOSS: შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ შვილს გადაწყვეტილება ოჯახი შექმნას ოსთან ერთად?

შეკითხვის ტექსტი: დავუშვათ, გყავთ გყავთ შვილი, რომელსაც სურს, ოჯახი შექმნას ოსთან ერთად. შეეცდებით თუ არა, შეაცვლევინოთ ეს გადაწყვეტილება?

პასუხები:
 • შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ შევეცდები შევაცვლევინო ეს გადაწყვეტილება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEIGHBOR: ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი ადამიანებიდან, ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'უცხოელები ევროპის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან', 'თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანები' და 'უცხოელები აზიის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან' დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • ნარკომანებს
 • კრიმინალებს
 • ჰომოსექსუალებს
 • შავკანიანებს
 • თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მიმდევრებს
 • თქვენგან განსხვავებული ეროვნების წარმომადგენლებს
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APFTOURS: პირადად თქვენ, მიესალმებით თუ არა უცხოელი ტურისტების სტუმრობას საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ბოლო პერიოდში ბევრი ტურისტი ჩამოდის. პირადად თქვენ, მიესალმებით თუ არა უცხოელი ტურისტების სტუმრობას საქართველოში?

პასუხები:
 • მივესალმები
 • არ მივესალმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAINFRN: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები იტალია, სომხეთი, პოლონეთი, ევროკავშირი, ევროპული ქვეყნები, ლიტვა, ბელგია, ჰოლანდია, ინგლისი, ესპანეთი და ყველა ქვეყანა დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • აშშ
 • უკრაინა
 • რუსეთი
 • აზერბაიჯანი
 • თურქეთი
 • გერმანია
 • საფრანგეთი
 • საბერძნეთი
 • ისრაელი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები სომხეთი, ირანი, ურკაინა, ჩრდილოეთ ქვეყნები, აზერბაიჯანი, ევროპული ქვეყნები, ოსეთი, გერმანია, საქართველო, ჩინეთი, ისრაელი და მუსლიმები დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • რუსეთი
 • თურქეთი
 • აშშ
 • ყველა ქვეყანა
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STRGECO: რომელია ამჟამად ყველაზე უფრო ძლიერი ეკონომიკური თვალსაზრისით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი ქვეყნებისა და გაერთიანებებიდან, თქვენი აზრით, რომელია ამჟამად ყველაზე უფრო ძლიერი ეკონომიკური თვალსაზრისით?

პასუხები:
 • ევროკავშირი
 • ამერიკა
 • რუსეთი
 • ჩინეთი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STRGMLTR: რომელია ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისით?

შეკითხვის ტექსტი: რომელია ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისით?

პასუხები:
 • ევროკავშირი
 • ამერიკა
 • რუსეთი
 • ჩინეთი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FTRDBEST: ვინ იცავს თავის ტრადიციებს ყველაზე კარგად: ებრაელები, ქრისტიანები თუ მუსულმანები?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, დღესდღეობით ვინ იცავს თავის ტრადიციებს ყველაზე კარგად: ებრაელები, ქრისტიანები თუ მუსულმანები?

პასუხები:
 • ებრაელები
 • ქრისტიანები
 • მუსულმანები
 • სხვა
 • ყველა ერთნაირად
 • არც ერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROUDGEO: რამდენად ამაყობთ ან არ ამაყობთ იმით, რომ ქართველი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ამაყობთ ან არ ამაყობთ იმით, რომ ქართველი ხართ?

პასუხები:
 • ძალიან ამაყობთ
 • საკმაოდ ამაყობთ
 • არც ისე ამაყობთ
 • საერთოდ არ ამაყობთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SHAMEGEO: ყოფილა თუ არა შემთხვევა, რომ შეგრცხვათ იმისა, რომ ქართველი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ყოფილა თუ არა შემთხვევა, რომ შეგრცხვათ იმისა, რომ ქართველი ხართ?

პასუხები:
 • დიახ, ხშირად
 • დიახ, იშვიათად
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NCNDGEO: რა არის ყველაზე აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი ქართველად ჩავთვალოთ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა არის ყველაზე აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი ქართველად ჩავთვალოთ?

პასუხები:
 • ერთი მშობელი მაინც ჰყავდეს ქართველი
 • იცოდეს ქართული ენა
 • ცხოვრობდეს საქართველოში
 • იყოს მართლმადიდებელი
 • თვითონ თვლიდეს თავს ქართველად
 • ჰქონდეს ქართული გვარი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

YEDUGOA: სად იქნება უკეთესი, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა მიიღონ უმაღლესი განათლება - საქართველოში თუ უცხოეთში?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, სად იქნება უკეთესი, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა მიიღონ უმაღლესი განათლება - საქართველოში თუ უცხოეთში?

პასუხები:
 • უცხოეთში
 • საქართველოში
 • ორივეგან
 • სხვა
 • არ ვიცი

EDCNTRY: კერძოდ, რომელ ქვეყანაში უნდა მიიღონ უმაღლესი განათლება ქართველმა ახალგაზრდებმა?

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რომელ ქვეყანაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ უკეთესი იქნება, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა უმაღლესი განათლება უცხოეთში მიიღონ
პასუხის ვარიანტები ესპანეთი, საბერძნეთი, ევროპული ქვეყნები, პოლონეთი, ფინეთი, შვედეთი, ურკაინა და ბულგარეთი დაჯგუფდა 'სხვასთან'.

პასუხები:
 • აშშ
 • გერმანია
 • ინგლისი
 • საფრანგეთი
 • რუსეთი
 • დიდი ბრიტანეთი
 • ჰოლანდია
 • იტალია
 • ნებისმიერი ქვეყანა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INHBYOGR: როდესაც ოჯახში გოგო და ბიჭი იზრდება, და ოჯახს მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ბინა აქვს, როგორ ფიქრობთ, ვის საკუთრებაში უნდა გადავიდეს ეს ბინა - გოგოსი თუ ბიჭის?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ოჯახში გოგო და ბიჭი იზრდება, და ოჯახს მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ბინა აქვს, როგორ ფიქრობთ, ვის საკუთრებაში უნდა გადავიდეს ეს ბინა - გოგოსი თუ ბიჭის?

პასუხები:
 • გოგოს საკუთრებაში
 • ბიჭის საკუთრებაში
 • თანაბრად უნდა გაიყოს
 • სხვა
 • არ ვიცი

THRDEM: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე დემოკრატიას საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე დემოკრატიას საქართველოში?

პასუხები:
 • ემუქრება
 • არ ემუქრება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

THRHURI: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე საქართველოში ადამიანის უფლებებს?

შეკითხვის ტექსტი: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე საქართველოში ადამიანის უფლებებს?

პასუხები:
 • ემუქრება
 • არ ემუქრება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

THRGETRD: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე ქართულ ტრადიციებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე ქართულ ტრადიციებს?

პასუხები:
 • ემუქრება
 • არ ემუქრება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

THRORX: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე მართლმადიდებლობას საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე მართლმადიდებლობას საქართველოში?

პასუხები:
 • ემუქრება
 • არ ემუქრება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

THRFPRT: ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე ოჯახის სიწმინდეს საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემუქრება თუ არა ამჟამად საფრთხე ოჯახის სიწმინდეს საქართველოში?

პასუხები:
 • ემუქრება
 • არ ემუქრება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTPOPR: რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად, რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები?

პასუხები:
 • საერთოდ არ მაინტერესებს
 • უფრო არ მაინტერესებს, ვიდრე მაინტერესებს
 • უფრო მაინტერესებს, ვიდრე არ მაინტერესებს
 • ძალიან მაინტერესებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRM: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPARL: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUARMY: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUCHRCH: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ეკლესიას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ეკლესიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUCOUR: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლოებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლოებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUJOUR: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ქართველ ჟურნალისტებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ქართველ ჟურნალისტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEU: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMRCH: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ქართული მარში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ქართული მარში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცნობ ასეთ ორგანიზაციებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUGYLA: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცნობ ასეთ ორგანიზაციებს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე - სრულიად ვეთანხმები 2. ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე - ვეთანხმები 3. მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას - ვეთანხმები 4. მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე', 3 და 4 როგორც 'მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას',

პასუხები:
 • ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე
 • მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

COSLEAD: გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს VS ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს. მოსაზრება 2: ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს - სრულიად ვეთანხმები 2. ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს - ვეთანხმები 3. ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს - ვეთანხმები 4. ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს', 3 და 4 როგორც 'ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს',

პასუხები:
 • ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ყველა გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღებს
 • ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქვეყანას ეყოლება ძლიერი ლიდერი, რომელიც თავად მიიღებს საზოგადოებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CHRPOL: ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს VS პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. მოსაზრება 2: პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში - სრულიად ვეთანხმები 2. ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში - ვეთანხმები 3. პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას - ვეთანხმები 4. პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში', 3 და 4 როგორც ' პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას',

პასუხები:
 • ეკლესია არასდროს უნდა ჩაერიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში
 • პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას პოლიტიკოსები უნდა ითვალისწინებდნენ ეკლესიის პოზიციას
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUPEU: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • მხარს ვუჭერ
 • არ ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUPEEU: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ?

შეკითხვის ტექსტი: უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ?

პასუხები:
 • მხარს ვუჭერ
 • არ ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USATHR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ამერიკა საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ამერიკა საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხემბი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RUSTHR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხემბი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUTHR: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხემბი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOTRT: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მხოლოდ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხემბი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLSTMRKT: რომელი ქვეყნის ბაზარზეა ამჟამად ყველაზე რეალისტური ქართული პროდუქციის ექსპორტი: ევროკავშირის ქვეყნების, რუსეთის თუ თურქეთის?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, რომელი ქვეყნის ბაზარზეა ამჟამად ყველაზე რეალისტური ქართული პროდუქციის ექსპორტი: ევროკავშირის ქვეყნების, რუსეთის თუ თურქეთის?

პასუხები:
 • ევროკავშირის ქვეყნების
 • რუსეთის
 • თურქეთის
 • სხვა
 • ყველა / არა აქვს მნიშვნელობა / სადაც გაიყიდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATTFOR: როგორ შეაფასებდით თქვენს დამოკიდებულებას საქართველოში ჩამოსული უცხოელების მიმართ, ვინც აქ 3 თვეზე მეტი დროით რჩება?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენს დამოკიდებულებას საქართველოში ჩამოსული უცხოელების მიმართ, ვინც აქ 3 თვეზე მეტი დროით რჩება?

პასუხები:
 • დადებითს
 • ნეიტრალურს
 • უარყოფითს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RGTCITZ: უცხოელებს, ვისაც საქართველოში ცხოვრება უნდათ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უცხოელებს, ვისაც საქართველოში ცხოვრება უნდათ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში?

პასუხები:
 • უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება
 • არ უნდა ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების უფლება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RGTOWNL: უცხოელებს, ვისაც საქართველოში ცხოვრება უნდათ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა უფლება, უძრავი ქონება შეიძინონ აქ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უცხოელებს, ვისაც საქართველოში ცხოვრება უნდათ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა უფლება, უძრავი ქონება შეიძინონ აქ?

პასუხები:
 • უნდა ჰქონდეთ ამის უფლება
 • არ უნდა ჰქონდეთ ამის უფლება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობის ყველა წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობის ყველა ზრდასრული წევრის რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობის ზრდასრულ წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 ან მეტი

მოიძებნა: 109 შედეგი