ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

ფაილები

ქართული კითხვარი

ბაზები:
STATA ბაზა
SPSS ბაზა

ანგარიშები:
კვლევის ინგლისურენოვანი ანგარიში
კვლევის ქართულენოვანი ანგარიში

ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

  • კვლევა ჩატარდა "კავკასიური სახლის" დაკვეთით.

პასუხების ანალიზი