ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

კვლევა მოიცავდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას და მიზნად ისახავდა სოციალურ, ეკონომიკურ, და პოლიტიკურ ცხოვრებასა და მშვიდობის მშენებლობის პროცესებში ახალგაზრდების მონაწილეობის გამოცდილებისა და მონაწილეობისადმი დამოკიდებულებების შესწავლას.

მოსახლეობა: საქართველოს ზრდასრული ახალგაზრდა მოსახლეობა (18-დან 29 წლის ჩათვლით), ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა (სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი). მონაცემები არის არამარტო ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი, არამედ მისი განზოგადება შესაძლებელია თბილისის, სხვა ურბანული სტატუსის მქონე დასახლებების და სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაზე.

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერული შემთხვევითი შერჩევა.

შერჩევის ზომა: 1,116 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 31%

გამოკითხვის მეთოდი: პირისპირი გამოკითხვა კომპიუტერის მეშვეობით (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური, და აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: ივლისი 7, 2021 - აგვისტო 17, 2021.

შედეგები შეწონილია.

ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობა, 2021

საქართველოში ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობისა და მშვიდობის მშენებლობაში მათი მონაწილეობის კვლევა, 2021

  • კვლევა ჩატარდა "კავკასიური სახლის" დაკვეთით.

პასუხების ანალიზი