მედიის კვლევა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

პასუხების ანალიზი

მედიის კვლევა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობს მასმედიის წყაროების შესახებ საზოგადოებრივ შეხედულებებსა და პრიორიტეტებს, საინფორმაციო წყაროების პოლიტიკური პლურალიზმს, ჟურნალისტებისა და მედია მენეჯერების ობიექტურობას

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type (capital, non-capital)

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Capital
 • Non-capital

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი:

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

FREETFRN: What do you do in your free time? - Spend with friends/family

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Spend with friends/family

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBOK: What do you do in your free time? - Read a book

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Read a book

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETPAP: What do you do in your free time? - Read a newspaper

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Read a newspapaer/newsmagazine

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETMUS: What do you do in your free time? - Listen to music

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Listen to music

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETWTV: What do you do in your free time? - Watch TV

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Watch TV

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETEXC: What do you do in your free time? - Excursions/sightseeing

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? -Excursions/sightseeing

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBAR: What do you do in your free time? - Go to a restaurant/bar/club

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Go to a restaurant/bar/club

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETGRD: What do you do in your free time? - Gardening

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Gardening

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETSHP: What do you do in your free time? - Shopping

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Shopping

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETSPO: What do you do in your free time? - Sports/exercise

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Sports/exercise

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETART: What do you do in your free time? - Arts and crafts

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Arts and crafts

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETMOV: What do you do in your free time? - Go to a cinema/theater

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Go to a cinema/theater

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETGAL: What do you do in your free time? - Go to a museum/exhibition

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Go to a museum/exhibition

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETPCG: What do you do in your free time? - Play computer games

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Play computer games

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETINT: What do you do in your free time? - Surf the Internet

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Internet/e-mailing

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETNAP: What do you do in your free time? - Sleep

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Sleeping

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETBRJ: What do you do in your free time? - Hang out

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Hang out

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

FREETOTH: What do you do in your free time? - Other

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what do you usually do in your free time, during your usual daily routine? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Have no free time
 • DK/RA

INFSOU1: Main source of information about current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Georgia? Please tell me which one is your first main source of information.

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • Television
 • Other
 • DK/RA

INFSOU2: Second source of information about current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Which one is your second main source of information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • Television
 • Other
 • DK/RA

INFOINT: Receive information from the Internet

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use internet to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOLTV: Receive information from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFONTV: Receive information from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFORUTV: Receive information from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use Russian TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOITV: Receive information from international TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use international TV channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOLRAD: Receive information from local radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local radio stations to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFONRAD: Receive information from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national radio channels to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFODPAP: Receive information from national daily newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national daily newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOWPAP: Receive information from national weekly newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national weekly newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOWMAG: Receive information from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use national weekly magazines to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

INFOLPAP: Receive information from local newspapers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use local newspapers to receive information about current events in Georgia?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Everyday
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK
 • RA

QUALINF: Journalist infom the population on current events in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think Georgian journalists inform the population about current events in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK/RA

QUALINFW: Journalist infom the population on current events in the world

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think Georgian journalists inform the population about current events in the world?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK/RA

QUALINFL: Journalist infom the population on current events in own locality

შეკითხვის ტექსტი: How well do you think Georgian journalists inform the population about current events in your municipality or city/village?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

TVSRVPP: Georgian journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian journalists are serving the interests of people like you?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TVSRVGOV: Georgian journalists serve interests of the government?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian journalists are serving the interests of the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TVSRVEMP: Georgian journalists serve interests of media owners?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian journalists are serving the interests of the media owners?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FREESPEECH: Is there freedom of speech in the Georgian media?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? - 1. There is no freedom of speech in Georgia nowadays, journalists cover current events the way they are told to. 2. There is freedom of speech in Georgia nowadays, journalists provide unbiased coverage of current events.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to No, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to Yes.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVHCARE: Journalists should investigate how healthcare programs work

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How healthcare programs work in Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVCOURT: Journalists should investigate how courts work

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How the courts work in Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVELECT: Journalists should investigate how elections are conducted

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How are elections conducted

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVHUMR: Journalists should investigate how human rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - To what extent human rights are protected

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVFSPE: Journalists should investigate how freedom of speech is protected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - To what extent freedom of speech is ensured

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVDEAL: Journalists should investigate deals between Georgian political leaders

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Deals between political leaders

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPOV: Journalists should investigate how poverty reduction programs work

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How poverty reduction programs work

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPROP: Journalists should investigate how property rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - To what extent property rights are ensured

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVEDU: Journalists should investigate how educational reforms are implemented

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How educational reform is going on

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVGERU: Journalists should investigate political interests of Russia

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Russia's political interests in Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVINFL: Journalists should investigate reasons of inflation

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Reasons for inflation

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVABSO: Journalists should investigate the situation in conflict regions

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Situation in Abkhazia and South Ossetia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPOLCH: Journalists should investigate relations between politicians and church

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Relations between politicians and the church

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVARMY: Journalists should investigate the situation in the Georgian Army

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Situation in the Georgian army

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPLIFE: Journalists should investigate personal lives of leading politicians

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Personal life of leading politicians

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVNGO: Journalists should investigate how NGOs work in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Work of nongovernmental organizations in Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPRIS: Journalists should investigate the situation in Georgian prisons

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Situation in Georgian prisons

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVPBUS: Journalists should investigate business interests of leading politicians

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Business interests of leading politicians

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVCORR: Journalists should investigate corruption of high-level officials

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Corruption of high-ranking officials

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVMIN: Journalists should investigate state of ethnic minorities

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Situation of ethnic minorities living in Georgia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVIDP: Journalists should investigate state of IDPs

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - Situation of IDPs

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

INVBUDG: Journalists should investigate how budget money is spent

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following issues, please tell me whether or not you think they should be investigated by journalists. - How budget money is spent

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

POLCOMP: How often do you feel it is hard to understand Georgia's politics?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you think that it is difficult to understand what is going on in the domestic politics of Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very rarely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very frequently
 • DK
 • RA

FUTOWN: The future of Georgia is in Georgian people's hands

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that the future of Georgia is in Georgian people's hands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NOCHANGE: Despite the state system nothing will change in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that no matter what the Georgian political system is, nothing will ever change in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

DEMNOW: Georgia is a democratic country

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that Georgia is a democratic country?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

GOVMED: Does the government have the right to check what information is to be reported?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1. The government has the right to check the content of the information prepared by a journalist before it gets published, since some information might threaten state interests. 2. The government does not have the right to check the content of the information prepared by a journalist before it gets published, since journalists should decide themselves what to publish and what not to publish.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TFJURY: Trial by jury takes place

შეკითხვის ტექსტი: Nowadays, trial by jury takes place in Georgia: only in Tbilisi, in the whole country, or neither in Tbilisi nor in the country as a whole?

პასუხები:
 • Only in Tbilisi
 • In the whole country
 • Neither in Tbilisi nor in Georgia
 • DK/RA

TFSPEAK: Who is the current speaker of the Georgian parliament?

შეკითხვის ტექსტი: Who is the speaker of the Georgian Parliament?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Davit Bakradze
 • Other
 • DK/RA

PARLMEM: How many members are there in the Georgian Parliament?

შეკითხვის ტექსტი: How many members are there in the Georgian Parliament?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Right number (150)
 • Wrong number
 • DK/RA

TFEGYPT: Egypt's Mubarak resignation after street protests

შეკითხვის ტექსტი: The President of Egypt Hosni Mubarak has resigned recently after active street protests.

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

TFMISAPM: President Saakashvili does not have the right to become the prime minister

შეკითხვის ტექსტი: According to the Constitution of Georgia, President Mikheil Saakashvili does not have the right to become the Prime Minister after his term as a President expires.

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

TFSHNAM: Shalva Natelashvili was mayoral candidate in Tbilisi local elections in 2010

შეკითხვის ტექსტი: Shalva Natelashvili was a mayoral candidate in Tbilisi in the local elections of May 30, 2010

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

TFIMDK: Imedi TV broadcasted staged show imitating Russian attack on Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Last year, a staged show imitating a Russian military attack on Georgia was broadcasted in Kronika

პასუხები:
 • Correct
 • Incorrect
 • DK/RA

IMDSTAW: Viewed Imedi staged show or heard about it

შეკითხვის ტექსტი: Did you watch this show, or did you hear from someone else about it?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who new about the Imedi staged show
imitating Russian military attack.

პასუხები:
 • Watched
 • Heard about it
 • DK/RA

IMDSBEH: When did you find out that the Russian military attack was staged?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watched the staged show on Imedi
imitating Russian military attack.

პასუხები:
 • Read information in the beginning of the show
 • Friends/family members informed during the show
 • Realized after the end of the show
 • DK/RA

IMDSDUR: Main feeling while watching the show

შეკითხვის ტექსტი: Which of the feelings best describes the feelings you had while you were watching the show?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watched the staged show on Imedi
imitating Russian military attack.

პასუხები:
 • Surprised
 • Confused
 • Frightened
 • Irritated
 • Panicked
 • Indignation
 • I had no special feelings
 • Other
 • DK/RA

IMDSAFT: Main feeling after watching the show

შეკითხვის ტექსტი: Which of the feelings describes the feelings you had after watching the show?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who watched the staged show on Imedi.
The question was recoded. Option Mobilized strengths was grouped to Other.

პასუხები:
 • Surprised
 • Confused
 • Interested
 • Frightened
 • Insulted
 • Irritated
 • Panicked
 • Indignation
 • I had no special feelings
 • Other
 • DK/RA

IMDSATT: Was such a show necessary to remind us about the threats Georgia is facing?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? - 1. Such a show was needed to a certain extent, so that we always remember the threats we are facing. 2. Broadcasting such a show was totally unacceptable.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who new about the Imedi staged show.
The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PAPDET: Georgian newspapers determine what people think

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Georgian newspapers and news magazines determine what people in Georgia think about current events?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

PAPTIME: Time spent daily on reading news in Georgian newspapers

შეკითხვის ტექსტი: Not counting online publications, how many hours do you spend on an average day reading about politics and current events in Georgia in Georgian newspapers and news magazines?

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Read, but not daily
 • Do not read at all
 • DK/RA

DOMLPAP: Get news on Georgia from local papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From local newspapers in your municipality

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMDPAP: Get news on Georgia from national daily papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From national daily newspapers

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMWPAP: Get news on Georgia from national weekly papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From national weekly newspapers, such as 'Kviris Palitra', 'Asaval-Dasavali', etc.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMWMAG: Get news on Georgia from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From national weekly news magazines.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

READMAG: Which national weekly magazine do you read most frequently

შეკითხვის ტექსტი: Which national weekly newsmagazine do you read most frequently?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
The question was recoded. All options except Sarke, Tbiliselebi and Gza were recoded to Other.

პასუხები:
 • Gza
 • Sarke
 • Tbiliselebi
 • Other
 • DK/RA

LOCDPAP: Get news on your area from national daily papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / town from the following sources? -From national daily newspapers

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCWPAP: Get news on your area from national weekly papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / town from the following sources?-From national weekly newspapers, such as 'Kviris Palitra', 'Asaval-Dasavali', etc.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCWMAG: Get news on your area from national weekly magazines

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / town from the following sources?-From national weekly newsmagazines, such as 'Gza', 'Sarke', 'Liberali', 'Tabula', etc.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCLPAP: Get news on your area from local papers

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / town from the following sources?-From local newspapers in your municipality

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who read newspapers/newsmagazines.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DPAPWHY: Why don't you read national daily newspapers?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not read daily newspapers or news magazines?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers/newsmagazines.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Newspapers provide information with a delay, Newspapers do not provide accurate information were grouped to Other.

პასუხები:
 • No newspapers in my area
 • Have no time
 • Have no trust
 • Have no money
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

WPAPWHY: Why don't you read national weekly newspapers?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not read weekly newspapers or news magazines?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not read newspapers/newsmagazines.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Newspapers provide information with a delay, Newspapers do not provide accurate information were grouped to Other.

პასუხები:
 • No newspapers in my area
 • Have no time
 • Have no trust
 • Have no money
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

DPAPPAY: How much would you pay for a daily newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a national daily newspaper on a regular basis?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK
 • RA

WPAPPAY: How much would you pay for a weekly newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a national weekly newspaper on a regular basis?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK
 • RA

LPAPPAY: How much would you pay for a local newspaper?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a local newspaper in your municipality / region on a regular basis?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK
 • RA

WMAGPAY: How much would you pay for a national weekly magazine?

შეკითხვის ტექსტი: How much would you be willing to pay for a national weekly newsmagazine on a regular basis?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • 20 Tetri or less
 • 21 - 50 Tetri
 • More than 50 Tetri
 • Would not buy anyway
 • DK
 • RA

RADIODET: News on radio determine what people think

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, radio news programs determine what people think about current events in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

RADIOHIS: Radio programs listened - History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-History

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOSCI: Radio programs listened - Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Science

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOART: Radio programs listened - Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Art

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIONNW: Radio programs listened - News on national radio

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-News on national radio stations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIORNW: Radio programs listened - News on regional radio

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-News on municipal / regional radio stations

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOPOL: Radio programs listened - Other political programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Other political programs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOQUI: Radio programs listened - Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Quiz shows

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOEDU: Radio programs listened - Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Education

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOBUS: Radio programs listened - Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Business

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOFOD: Radio programs listened - Food and cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Food & Cookery

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOPOP: Radio programs listened - Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Popular music

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOCLS: Radio programs listened - Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Classical music

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOREL: Radio programs listened - Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Religion

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOSPO: Radio programs listened - Sports

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Sports

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOOTH: Radio programs listened - Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?-Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not listen to radio
 • DK/RA

RADIOTIME: Time spent daily listening to news on radio

შეკითხვის ტექსტი: How much time do you spend per day, on an average, listening to radio programs about politics and current events in Georgia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who listen to radio.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Listen, but not daily
 • No time at all
 • DK/RA

DOMLRAD: Get news about current events from regional radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From local radio stations in your region

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMNRAD: Get news about current events from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From national radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMFRAD: Get news about current events from foreign radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From foreign radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

DOMVOA: Get news about current events from Voice of America

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from the following sources?-From the radio station Voice of America

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCLRAD: Get local news from regional radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from the following sources?-From local radio stations in your region

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCNRAD: Get local news from national radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from the following sources?-From national radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

LOCFRAD: Get local news from foreign radio

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from the following sources?-From foreign radio stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who receive news from radio.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice a month
 • Never
 • DK/RA

NRADWHY: Why don't you listen to the national radio stations?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not listen to the national radio stations?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not listen to radio.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Radio stations provide information with a delay, Have no trust were grouped to Other.

პასუხები:
 • No reception
 • These radio stations provide information with a delay
 • Have no time
 • Have no radio
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

LRADWHY: Why don't you listen to the regional radio stations?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not listen to the local radio stations in your municipality / settlement?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not listen to radio.
The question was recoded. Options Prefer to get information from friends, Radio stations provide information with a delay, Have no trust were grouped to Other.

პასუხები:
 • No reception
 • These radio stations provide information with a delay
 • Have no time
 • Have no radio
 • Not interested
 • Other
 • DK
 • RA

TVDET: Television determines what people think about current events

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, television determines what people think about current events in Georgia?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

NUMTV: Number of working TV sets in the household

შეკითხვის ტექსტი: How many TV sets, that are in normal working condition, does your family own?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three or more
 • None
 • DK/RA

TVCONNCT: TV set in the dwelling connected to a satellite or a cable

შეკითხვის ტექსტი: Is any of the TV sets in your household connected to a satellite or cable?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVGEADJ: Reception for Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Adjara TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGERTV: Reception for Region TV

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Region TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEIMD: Reception for Imedi

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Imedi

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEKAVK: Reception for Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Kavkasia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGER2: Reception for Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Rustavi 2

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEGPB1: Reception for GPB

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-GPB

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEGPB2: Reception for 2nd Channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Second Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEMAES: Reception for Maestro

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Maestro

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGESAK: Reception for Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Sakartvelo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEMZE: Reception for Mze

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Mze

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGE1ST: Reception for Pirveli Stereo

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Pirveli Stereo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEPIK: Reception for First Caucasian

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-First Caucasian

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEGMG: Reception for Global Media Group (GMG)

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Global Media Group (GMG)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEERTS: Reception for Ertsulovneba

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Georgian Patriarchate's Channel Ertsulovneba

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEREAL: Reception for Real TV

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Real TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGELOC: Reception for Local channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Local TV Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVGEOTH: Reception for other channel

შეკითხვის ტექსტი: Please name Georgian TV channels you have reception for-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

TVHIS: Watch at least once a week - History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-History

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVWIL: Watch at least once a week - Nature

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Nature

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVNAT: Watch at least once a week - News on national TV channels

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-News on national TV stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVLOC: Watch at least once a week - News on local TV channels

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-News on local TV stations

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVTAL: Watch at least once a week - Political talk-shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Political talk shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVQUI: Watch at least once a week - Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Quiz shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSOA: Watch at least once a week - Soap operas

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Soap operas

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVMOV: Watch at least once a week - Movies

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSCI: Watch at least once a week - Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Science

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVART: Watch at least once a week - Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Art

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVEDU: Watch at least once a week - Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVBUS: Watch at least once a week - Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Business

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCOM: Watch at least once a week - Comedy shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Comedy shows (e.g., Night show, Vano's show)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVFOD: Watch at least once a week - Food and Cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Food & Cookery

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVHOM: Watch at least once a week - Home and DIY

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Home & DIY

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVPOP: Watch at least once a week - Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Popular music

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCLS: Watch at least once a week - Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Classical music

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVREL: Watch at least once a week - Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Religion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVCHL: Watch at least once a week - Children's programs and animation

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Children's programs and animation

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVSPO: Watch at least once a week - Sport

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Sports

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVREA: Watch at least once a week - Reality shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Reality shows

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVMIL: Watch at least once a week - Military programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Military programs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

TVOTH: Watch at least once a week - Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch TV
 • DK/RA

GINFOLTV: Information about current events from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from local TV channels in your municipality or region?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFONTV: Information about current events from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from Georgia's national TV channels?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFORUTV: Information about current events from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from Russia's TV channels?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

GINFOITV: Information about current events from foreign TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Georgia from foreign TV channels (BBC, CNN, etc.)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

LOCLTV: Frequency of receiving local news from local TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from local TV channels in your municipality or region?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

LOCNTV: Frequency of receiving local news from national TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from Georgia's national TV channels?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

LOCRUTV: Frequency of receiving local news from Russian TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from Russia's TV channels?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

LOCFTV: Frequency of receiving local news from foreign TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in your municipality / settlement from foreign TV channels (BBC, CNN, etc.)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

ATIMEHCARE: National TV coverage of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Healthcare

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMECORR: National TV coverage of corruption

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Corruption

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMECOURT: National TV coverage of court system

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Court System

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEELECT: National TV coverage of elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Elections

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEHUMR: National TV coverage of human rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Human rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEFSPE: National TV coverage of freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Freedom of speech

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMESOC: National TV coverage of social issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Social issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMENATO: National TV coverage of NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - NATO membership

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEPOLS: National TV coverage of political stability

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Political stability

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEPROP: National TV coverage of property rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Property rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEEDU: National TV coverage of education

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMERELRU: National TV coverage of Russia relations

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Relations with Russia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEECON: National TV coverage of economy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Economic issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMETERR: National TV coverage of territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Territorial integrity

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEABSO: National TV coverage of Abkhazia and S. Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Situation in the conflict regions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEREL: National TV coverage of religion

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Religion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEMIN: National TV coverage of ethnic minorities

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Life of ethnic minorities in Georgia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

ATIMEOPOL: National TV coverage of foreign politics

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time do the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: too much time, the right amount, or too little time? - Politics of other countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

WTIMEHCARE: Preference for coverage of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Healthcare

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMECORR: Preference for coverage of corruption

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Corruption

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMECOURT: Preference for coverage of court system

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Court System

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEELECT: Preference for coverage of elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Elections

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEHUMR: Preference for coverage of human rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Human rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEFSPE: Preference for coverage of freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Freedom of speech

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMESOC: Preference for coverage of social issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Social issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMENATO: Preference for coverage of NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - NATO membership

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEPOLS: Preference for coverage of political stability

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Political stability

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEPROP: Preference for coverage of property rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Property rights

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEEDU: Preference for coverage of education

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Education

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMERELRU: Preference for coverage of Russia relations

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Relations with Russia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEECON: Preference for coverage of economy

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Economic issues

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMETERR: Preference for coverage of territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Territorial integrity

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEABSO: Preference for coverage of situation in conflict regions

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Situation in the conflict regions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEREL: Preference for coverage of religion

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Religion

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEMIN: Preference for coverage of ethnic minorities

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Life of ethnic minorities in Georgia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WTIMEOPOL: Preference for coverage of foreign politics

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much time should the Georgian national TV channels devote to the coverage of the following issues: more time, the same amount of time, or less time? - Politics of other countries

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less
 • About the same
 • More
 • DK
 • RA

WATCHADJ: Watch Adjara TV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Adjara TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHRTV: Watch Region TV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Region TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHIMD: Watch Imedi for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Imedi

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHKAVK: Watch Kavkasia for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? -Kavkasia

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHR2: Watch Rustavi 2 for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Rustavi 2

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHGPB1: Watch GPB for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - GPB

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHGPB2: Watch Second Channel for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Second Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHMAES: Watch Maestro for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? -Maestro

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHSAK: Watch Sakartvelo for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Sakartvelo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHMZE: Watch Mze for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? -Mze

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCH1ST: Watch Pirveli Stereo for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Pirveli Stereo

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHPIK: Watch First Caucasian for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - First Caucasian

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHGMG: Watch Global Media Group for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Global Media Group (GMG)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHERTS: Watch Ertsulovneba for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Georgian Patriarchate's Channel Ertsulovneba

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHREAL: Watch Real TV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Real TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHLOC: Watch Regional channel for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Local/Regional Channel

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHNTV: Watch NTV for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - NTV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHORT: Watch ORT for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - ORT

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHRTVI: Watch RTVI for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - RTVI

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHBBC: Watch BBC for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - BBC

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHCNN: Watch CNN for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - CNN

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

WATCHOTH: Watch other TV channels for news related to Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Georgia? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • Do not watch news and/or shows
 • DK/RA

TVTIME: Time spent watching TV during the day

შეკითხვის ტექსტი: In an average day, how much time do you spend watching TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Watch, but not daily
 • DK/RA

TVPTIME: Time spent daily watching news or current affairs

შეკითხვის ტექსტი: How much time per day do you spend watching news or programs about politics and current events?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Less than 30 minutes
 • 30 minutes - 1 hour
 • 1 hour - 1.5 hours
 • 1.5 hours - 2 hours
 • 2 hours - 2.5 hours
 • 2.5 hours - 3 hours
 • More than 3 hours
 • Watch, but not daily
 • Do not watch news programs
 • DK/RA

FRQADJ: Receive news on politics and current events from Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQRTV: Receive news on politics and current events from Region TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Region TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQIMD: Receive news on politics and current events from Imedi

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQKAVK: Receive news on politics and current events from Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQR2: Receive news on politics and current events from Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQGPB1: Receive news on politics and current events from GPB

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQGPB2: Receive news on politics and current events from Second Channel

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQMAES: Receive news on politics and current events from Maestro

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQSAKA: Receive news on politics and current events from Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQPIK: Receive news on politics and current events from First Caucasian

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from First Caucasian?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQERTS: Receive news on politics and current events from Ertsulovneba

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Georgian Patriarchate's Channel Ertsulovneba ?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQREAL: Receive news on politics and current events from Real TV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Real TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQLOC: Receive news on politics and current events from local channel

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from Local TV channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQNTV: Receive news on politics and current events from NTV

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from NTV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQORT: Receive news on politics and current events from ORT

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from ORT?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQRTVI: Receive news on politics and current events from RTVI

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from RTVI?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQBBC: Receive news on politics and current events from BBC

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from BBC?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

FRQCNN: Receive news on politics and current events from CNN

შეკითხვის ტექსტი: How often do you receive news on politics and current events in Georgia from CNN?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK/RA

TVTRUSTR: Which TV channel do you trust the most?

შეკითხვის ტექსტი: Please name the Georgian TV channel that you trust most when it comes to the coverage of politics and current events in Georgia.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded. All options except Imedi, Rustavi 2, GPB, Kavkasia and Maestro were grouped to Other.

პასუხები:
 • Imedi
 • Rustavi 2
 • GPB
 • Kavkasia
 • Maestro
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

TRUADJ: Trust in news broadcasted on Adjara TV?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRURTV: Trust in news broadcasted on Region TV?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Region TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUIMD: Trust in news broadcasted on Imedi?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUKAVK: Trust in news broadcasted on Kavkasia?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUR2: Trust in news broadcasted on Rustavi 2?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUGPB1: Trust in news broadcasted on GPB?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUGPB2: Trust in news broadcasted on Second Channel?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUMAES: Trust in news broadcasted on Maestro?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUSAKA: Trust in news broadcasted on Sakartvelo?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPIK: Trust in news broadcasted on First Caucasian?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on First Caucasian?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUERTS: Trust in news broadcasted on Ertsulovneba?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Ertsulovneba?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUREAL: Trust in news broadcasted on Real TV?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on Real TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRULOCTV: Trust in news broadcasted on local/regional TV channel?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on local/regional TV channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUNTV: Trust in news broadcasted on NTV?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on NTV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUORT: Trust in news broadcasted on ORT?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on ORT?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRURTVI: Trust in news broadcasted on RTVI?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on RTVI?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUBBC: Trust in news broadcasted on BBC?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on BBC?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUCNN: Trust in news broadcasted on CNN?

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust news on politics and current events in Georgia on CNN?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

INTADJ: Adjara TV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Adjara TV reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTRTV: Region TV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Region TV reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTIMD: Imedi serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Imedi reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTKAVK: Kavkasia serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Kavkasia reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTR2: Rustavi 2 serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Rustavi 2 reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTGPB1: GPB serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on GPB reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTGPB2: Second Channel serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Second Channel reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTMAES: Maestro serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Maestro reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTSAKA: Sakartvelo serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Sakartvelo reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTREAL: Real TV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Real TV reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTPIK: First Caucasian serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on First Caucasian reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTERTS: Ertsulovneba serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on Ertsulovneba reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTLOC: Local/regional TV channel serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on local/regional TV channel reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTNTV: NTV serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on NTV reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTORT: ORT serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on ORT reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTRTVI: RTVI serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on RTVI reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTBBC: BBC serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on BBC reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

INTCNN: CNN serves the interests of...

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the coverage of current events in Georgia on CNN reflects the government's interests, the interests of the opposition, or does not reflect the interests of any of them?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Government
 • Neither
 • Opposition
 • DK
 • RA

RECEPMAES: Reception for the Maestro channel

შეკითხვის ტექსტი: Does your TV have reception for the Maestro channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

KNOWMAES: Have you heard of the Maestro channel?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the Maestro channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EVRMAES: Have you ever watched Maestro?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever watched Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WISHMAES: Would you watch Maestro regularly if it was accessible?

შეკითხვის ტექსტი: Would you watch Maestro regularly if it was accessible?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Maestro and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTRMAES: Does Maestro broadcast information that is interesting for people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Maestro broadcast information that is interesting for people like you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Maestro.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EXPMAES: Maestro expresses interests of…

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, whose interests does Maestro serve?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Maestro.

პასუხები:
 • People
 • Government
 • Opposition
 • Church
 • Russia
 • USA
 • Channel owner
 • Other
 • No one's interest
 • DK/RA

RECEPKAVK: Reception for Kavkasia channel

შეკითხვის ტექსტი: Does your TV have reception for the Kavkasia channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

KNOWKAVK: Have you heard of the Kavkasia channel?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard of the Kavkasia channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EVRKAVK: Have you ever watched Kavkasia?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever watched Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WISHKAVK: Would you watch Kavkasia regularly if it was accessible?

შეკითხვის ტექსტი: Would you watch Kavkasia regularly if it was accessible?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not have reception for Kavkasia and heard about it.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTRKAVK: Does Kavkasia broadcast information that is interesting for people like you?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, does Kavkasia broadcasts information that is interesting for people like you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EXPKAVK: Kavkasia expresses interests of…

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, whose interests does Kavkasia serve?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have reception for Kavkasia.

პასუხები:
 • People
 • Government
 • Opposition
 • Church
 • Russia
 • USA
 • Channel owner
 • Other
 • Expresses no one’s interests
 • DK/RA

SFINR2: Main source of financing for Rustavi 2

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Rustavi 2?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINIMD: Main source of financing for Imedi

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Imedi?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINMZE: Main source of financing for Mze

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Mze?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINGPB1: Main source of financing for GPB

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of GPB?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINADJ: Main source of financing for Adjara TV

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Adjara TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINRTV: Main source of financing for Region TV

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Region TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINSAKA: Main source of financing for Sakartvelo

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Sakartvelo?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINMAES: Main source of financing for Maestro

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Maestro?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINGPB2: Main source of financing for Second Channel

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Second Channel?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINREAL: Main source of financing for Real TV

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Real TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINKAVK: Main source of financing for Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Kavkasia?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINPIK: Main source of financing for First Caucasian

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of First Caucasian?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINGMG: Main source of financing for Global Media Group (GMG)

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Global Media Group (GMG)?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINERTS: Main source of financing for Ertsulovneba

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Ertsulovneba?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

SFINLOC: Main source of financing for Local TV station in your area

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the main source of financing of Local TV station in your area?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Advertising
 • Business
 • Government
 • Opposition Parties
 • Donations
 • Other
 • DK
 • RA

INFLOWN: Do owners' interests influence how news are broadcasted on TV?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think or not that TV channels' coverage is influenced by their owners' political interests? If Yes, is this a big influence or a small influence?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.

პასუხები:
 • Yes, to a great extent
 • Yes, to a small extent
 • No
 • DK
 • RA

PROGOV: TV channels that are financed by government should provide…

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: TV channels that are financed by the Georgian government should serve the government's interests in their coverage, because the government is paying for this. Statement 2: TV channels that are financed by the Georgian government should provide unbiased coverage because the government's money is the people's money.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Pro-government coverage
 • Unbiased coverage
 • DK
 • RA

PROFITTV: TV Channels are more concenred with profits than with public service

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that Georgian TV channels are more concerned with profits than with serving the public interest?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own TV sets and watch news on TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

WATCHDO: When watching TV you usually…

შეკითხვის ტექსტი: When you watch TV, do you usually pay close attention to what is on, or do you mainly have it on while busy with other activities?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Pay close attention
 • Do other activities as well
 • DK/RA

WATCHDEC: Who usually decides which channel and which program to watch?

შეკითხვის ტექსტი: When you watch TV with your family members, who usually decides which channel and which program to watch?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded. Options Siblings and My in-laws were grouped to Other. Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Myself
 • My spouse
 • My child/children
 • My parents
 • Other
 • DK
 • RA

ADSDO: During commercials you usually…

შეკითხვის ტექსტი: During commercials do you usually continue watching the same channel, switch to another channel or leave the room?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.

პასუხები:
 • Continue watching the same channel
 • Change the channel
 • Leave the room
 • DK
 • RA

CHLDTV: From what age is it appropriate for children to watch TV?

შეკითხვის ტექსტი: From what age do you think it would be good for children to watch TV?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-10 years
 • 11-15 years
 • 16 above
 • DK
 • RA

CHLDTVAGE: From what age should parents not control which TV programs children watch?

შეკითხვის ტექსტი: From what age should parents not control which TV programs their children watch?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-10 years
 • 11-15 years
 • 16 above
 • DK
 • RA

VIOLGETV: There is too much violence on Georgian TV nowadays

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree that there is too much violence on Georgian TV nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TVINFLTRAD: Influence of Georgian TV on Georgian traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how you would assess the influence of Georgian TV on Georgian traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLEDU: Influence of Georgian TV on education of the youth

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how you would assess the influence of Georgian TV on the education of the youth?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLCULT: Influence of Georgian TV on Georgian culture

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how you would assess the influence of Georgian TV on Georgian culture?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLEUI: Influence of Georgian TV on European integration

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how you would assess the influence of Georgian TV on Integration of Georgia with Europe?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

TVINFLTLR: Influence of Georgian TV on tolerance toward other nations

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how you would assess the influence of Georgian TV on Tolerance toward other nations?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own and watch TV.
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of the following statements do you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

INDMEDIA: Assessment of the media independence from the government

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you think the Georgian media is independent?

პასუხები:
 • Completely dependent on the government
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely independent from the government
 • DK
 • RA

INDCOURT: Assessment of courts' independence from the government

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you think the Georgian courts are independent?

პასუხები:
 • Completely dependent on the government
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely independent from the government
 • DK
 • RA

JURYCOUR: The introduction of jury trials will…

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, will the introduction of the jury trials help to issue just verdicts, will not help to issue just verdicts, or will it have no impact?

პასუხები:
 • Help to issue just verdict
 • Not help to issue just verdict
 • Have no impact
 • DK
 • RA

JURYINFL: The introduction of jury trials will…

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what you think the impact of the jury trials will be?

პასუხები:
 • Rise trust towards courts
 • Lower trust towards courts
 • Have no impact
 • DK
 • RA

ICITOPIN: How important for a citizen to form their own opinion?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to form their own opinion, independently of others?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITLAW: How important for a citizen to always obey laws?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to always obey laws?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITGOV: How important for a citizen to support government in every occasion?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to support the government in every occasion?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITVOTE: How important for a citizen to vote in elections?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITTRAD: How important for a citizen to follow traditions?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to follow traditions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITPROT: How important for a citizen to participate in protest actions?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to participate in protest actions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITVOLNT: How important for a citizen to be active in voluntary organizations?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to do volunteer work?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITHELP: How important for a citizen to support people who are worse off?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

ICITOPP: How important for a citizen to be in opposition with the government?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how important it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

TRUARMY: Trust in Army

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards army

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUBANK: Trust in Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards banks

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUTCHR: Trust in Teachers

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards teachers

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPHYS: Trust in Doctors

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards doctors

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUJUDG: Trust in Judges

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards judges

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUNGOS: Trust in NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards NGOs

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust in Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Parliament

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUEXEC: Trust in Prime minister and ministers

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Prime minister and ministers

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust in President

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards president

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPOLI: Trust in Police

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards police

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUAJOUR: Trust in Journalists

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Journalists

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUGAMG: Trust in Gamgebeli

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Gamgebeli

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRURELI: Trust in religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Religious institutions to which you belong

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUOMB: Trust in Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards Ombudsman

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust in European Union

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards European Union

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust in United Nations

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards United Nations

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUNATO: Trust in NATO

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your trust towards NATO

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Do not trust at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

IMPISS: Most important issue facing Georgia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Corruption, Justice in court system, Fairness of elections, Human rights / Freedom of speech, NATO membership, Political stability in Georgia, EU membership, Property rights, Quality of education, Relations with Russia, Wages, Stable business environment, Transparent business environment were grouped to Other.

პასუხები:
 • Affordable healthcare
 • Unemployment
 • Peace
 • Pensions
 • Poverty
 • Rising prices or inflation
 • Territorial integrity
 • Other
 • DK/RA

PARTYSUPP: Which political party represents your interests best of all?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the political parties is closest to your views?

შენიშვნა: The question was recoded. Options except Our Georgia - Free Democrats (Irakli Alasania), Democratic Movement United Georgia (Nino Burjanadze), United National Movement (Mikheil Saakashvili), National Forum (Gubaz Sanikidze, Kakha Shartava), Labor Party (Shalva Natelashvili), Georgian Troupe (Jondi Baghaturia), Christian-Democratic Movement (Giorgi Targamadze), None were recoded to Other.

პასუხები:
 • Our Georgia - Free Democrats
 • Democratic Movement for United Georgia
 • United National Movement
 • National Forum
 • Labor Party
 • Georgian Troupe
 • Christian-Democratic Movement
 • Republicans
 • Other
 • None
 • DK
 • RA

MARSTAT: What is your current marital status?

შეკითხვის ტექსტი: What is your current marital status?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Live with a partner was grouped to Married

პასუხები:
 • Single
 • Married
 • Divorced
 • Separated
 • Widowed
 • DK
 • RA

HHSIZE: Number of household members

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how many people including yourself live currently in your family?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Live alone
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, and you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PERSINC: Personal monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Options More than GEL 1000, GEL 801-1000, GEL 601-800, GEL 401-600 were grouped to GEL 400 or more.

პასუხები:
 • Up to GEL 100
 • GEL 101-200
 • GEL 201–400
 • More than GEL 400
 • No income
 • DK
 • RA

FAMINC: Monetary income of all family members last month

შეკითხვის ტექსტი: Family income is the sum of incomes of all family members. Speaking about monetary income of all the members of your family last month, to which of the following groups does the income belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Options More than GEL 1000, GEL 801-1000, GEL 601-800, GEL 401-600 were grouped to GEL 400 or more.

პასუხები:
 • Up to GEL 100
 • GEL 101-200
 • GEL 201–400
 • More than GEL 400
 • No income
 • DK
 • RA

OWNCOTV: Does household own color television?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Color television

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNDVDP: Does household own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-DVD player

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNWASH: Does household own automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Automatic washing machine

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNFRDG: Does household own refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Refrigerator

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNAIRC: Does household own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Air conditioner

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNCAR: Does household own car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Car

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNCAM: Does household own video camera?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-video camera

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNDWASH: Does household own dishwasher?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-dishwasher

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNDISH: Does household own satellite dish?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Satellite dish

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNCELL: Does household own cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Cell phone

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

OWNSMRT: Does household own smart phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following items your household owns-Smart phone

პასუხები:
 • Own
 • Does not own
 • RA

ECONSTN: Household's current economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes your household's current economic situation?

პასუხები:
 • Money is not enough for food
 • Money is enough for food only, but not for clothes
 • Money is enough for food and clothes, but not enough for dur
 • We can afford to buy some expensive durables
 • We can afford to buy anything we need
 • DK
 • RA

BIGCER: Respondent's biggest concern

შეკითხვის ტექსტი: Which of the issues from the list would you say is the biggest concern for you at this point in time?

პასუხები:
 • Reduction of spendings on leisure
 • Reduction of daily spendings
 • Job loss
 • Not enough money when old
 • More rely on the government support
 • More rely on the family support
 • Selling property
 • None
 • DK
 • RA

EDUDGR: Highest level of completed education

შეკითხვის ტექსტი: Which is the highest level of education you have completed?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWOTE: Knowledge of other European language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how well you know the following foreign languages-Other European language

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

CHLDJOUR: Would you approve or disapprove your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine your child wants to become a journalist. Would you approve or disapprove of his/her decision?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

CHLDJAPP: Why would you approve your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: What is the most important reason for why you would approve?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have children and approve their decision to become a journalist.
The question was recoded. Options Journalists in Georgia have or can easily get access to important people and Journalists are able to influence people's daily lives in Georgia were grouped to Other.

პასუხები:
 • Journalists are very popular
 • Journalists are paid well
 • Being a journalist is prestigious
 • Journalists are highly respected
 • Journalists serve the interests of the society
 • Other
 • DK
 • RA

CHLDJDIS: Why would you disapprove your child's decision to become a journalist?

შეკითხვის ტექსტი: What is the most important reason why would you disapprove?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have children and disapprove their decision to become a journalist.

პასუხები:
 • Journalists are under pressure of from the government
 • Journalists often work in uncomfortable conditions
 • Journalists are often insulted
 • Journalists usually have a difficult working schedule
 • Other
 • DK
 • RA

PECONSAT: Satisfaction with household's economic conditions

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your economic conditions nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very satisfied
 • DK
 • RA

GECONSAT: Satisfaction with Georgia's present state of economy

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with the economic condition of Georgia nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale.

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very satisfied
 • DK
 • RA

FRQINTR: Frequency of Internet usage

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how frequently you use the Internet?

შენიშვნა: The question was recoded. Optons Once a month and Less often were grouped to Once a month or less often.

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • Once a month or less often
 • Never
 • I DK what the internet is
 • DK/RA

INEWSSUB: Interested to subscribe for internet news for 2 GEL per month?

შეკითხვის ტექსტი: Would you be willing to subscribe to high quality news online for 2 GEL per month?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet at last once a week or more frequently.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WHEREINTR: Access to the internet during the last 30 days?

შეკითხვის ტექსტი: From which of the following places have you accessed the Internet most frequently during the last 30 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.

პასუხები:
 • At home from my computer/laptop
 • At work
 • From my friends'/relatives' computer/laptop
 • From my mobile phone
 • In the internet cafes
 • Other
 • DK/RA

BRWSMAIL: Most frequent activities when browsing the Internet - Receive/send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSSNET: Most frequent activities when browsing the Internet - Social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Use social networking sites (Odnoklassniki, Facebook, My Space, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSFOR: Most frequent activities when browsing the Internet - Forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSBLO: Most frequent activities when browsing the Internet - Blogging

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSINFO: Most frequent activities when browsing the Internet - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSSHOP: Most frequent activities when browsing the Internet - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSIBANK: Most frequent activities when browsing the Internet - Use Internet banking

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Use Internet banking

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSNEWS: Most frequent activities when browsing the Internet - Browse news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Read / listen to / watch the news

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSENT: Most frequent activities when browsing the Internet - Watch movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Listen to/watch music/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

BRWSOTH: Most frequent activities when browsing the Internet - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?-Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

WEBHOME: Internet access at home?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have access to the Internet at home?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WHYNOINTR: Why don't you have internet access at home?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not have Internet access at home?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own computer but do not have internet access at home.

პასუხები:
 • Do not want to
 • Do not need it
 • No access in my area
 • Too expensive
 • Access at work is enough
 • Access from cell phone is enough
 • Other
 • DK/RA

AFCOSTINTR: What is a monthly cost for internet service that would be affordable for you?

შეკითხვის ტექსტი: How much should the Internet cost per month to be affordable for you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Up to 5 Lari
 • 6-10 Lari
 • 11-15 Lari
 • 16 Lari or more
 • DK
 • RA

COSTINTR: Monthly internet connection cost in respondent's settlement

შეკითხვის ტექსტი: On average, how much does an Internet connection for individual users cost per month in this settlement?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know what the internet is.
The question was changed from open-ended and recoded.

პასუხები:
 • Up to 5 Lari
 • 6-10 Lari
 • 11-15 Lari
 • 16-20 Lari
 • 21 Lari or more
 • Not available
 • DK
 • RA

მოიძებნა: 407 შედეგი