გამოკითხვა საქართველოში პროტესტის და პოლიტიკის შესახებ

კვლევა მიზნად ისახვდა მონაცემების შეგროვებას საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების შესახებ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ქვეყანაში პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.

პასუხების ანალიზი

გამოკითხვა საქართველოში პროტესტის და პოლიტიკის შესახებ

კვლევა მიზნად ისახვდა მონაცემების შეგროვებას საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების შესახებ მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე, ქვეყანაში პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი: Age groups

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

NATCORR: Most important issue: corruption

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Corruption

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATNATO: Most important issue: NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - NATO membership

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATPENS: Most important issue: pensions

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Pensions

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATRU: Most important issue: relation with Russia

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Realtion with Russia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATROP: Most important issue: property rights

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Property rights

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATELECT: Most important issue: fairness of elections

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Fairness of elections

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATJOBS: Most important issue: jobs

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Jobs

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATCOURT: Most important issue: court system

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Court system

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATSPEECH: Most important issue: freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Freedom of speech/human rights

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATPOV: Most important issue: poverty

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Poverty

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATTERR: Most important issue: territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Territorial integrity

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATPRICE: Most important issue: rising prices

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - Rising prices or infaltion

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATPROT: Most important national issues: current protests

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - current protests

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATHCARE: Most important issue: affordable healthcare

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - affordable healthcare

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATWAGES: Most important issue: salaries

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - wages

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATOTHER: Most important issue: other

შეკითხვის ტექსტი: Which national issues are most important to you and your family? - other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FAMISS: Most important national issue

შეკითხვის ტექსტი: Which of the named issues is the most important one for you or your family?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Corruption, Property rights, Rising prices/inflation and Other were grouped with Other

პასუხები:
 • NATO membership
 • Pensions
 • Relations with Russia
 • Fair elections
 • Jobs
 • Court system
 • Freedom of speech/human rights
 • Poverty
 • Territorial integriry
 • Current rallies
 • Affordable healthcare
 • Wages
 • Other
 • DK/RA

POLDIRN: Direction of national politics in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding which direction Georgia is going in. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Definitely wrong direction
 • 2
 • 3
 • 4
 • Definitely in the right direction
 • DK
 • RA

CPRESEL: Acceptable way of change of the president: elections

შეკითხვის ტექსტი: In various countries in the world, the presidency changes hands in different ways. When it comes to Georgia, which of the following is acceptable to you? - elections

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CPRESSTR: Acceptable way of change of the president: protests leading to revolution

შეკითხვის ტექსტი: In various countries in the world, the presidency changes hands in different ways. When it comes to Georgia, which of the following is acceptable to you?- street protests leading to revolution

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

CPRESCOUP: Acceptable way of change of the president: military coup

შეკითხვის ტექსტი: In various countries in the world, the presidency changes hands in different ways. When it comes to Georgia, which of the following is acceptable to you? - military coup d'etat

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CPRESFGI: Acceptable way of change of the president: foreign government appointing a president

შეკითხვის ტექსტი: In various countries in the world, the presidency changes hands in different ways. When it comes to Georgia, which of the following is acceptable to you? - foreign government installing a president

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

CPRESAPP: Acceptable way of change of the president: current president leaving a successor

შეკითხვის ტექსტი: In various countries in the world, the presidency changes hands in different ways. When it comes to Georgia, which of the following is acceptable to you? - the current president appointing a successor

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NATPINTR: Interest in national politics

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you say you are in national politics?

პასუხები:
 • Not at all interested
 • Hardly interested
 • Quite interested
 • Very interested
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general sense of emptyness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general sense of emptiness.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELCLS: There are enough people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people I feel close to.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELMSS: I miss having people around

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I miss having people around.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected.

პასუხები:
 • Does not describe at all
 • Somewhat does not describe
 • Somewhat describes
 • Fully describes
 • DK/RA

FRQCLSE: How often do you see close people

შეკითხვის ტექსტი: Usually, how often do you meet people you feel close to outside of your family?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was recoded. Options Less often and Never were grouped with Less often or never

პასუხები:
 • Once a month or more frequently
 • Once every 2-6 months
 • Once every 7-12 months
 • Once every 1-3 years
 • Less often or never
 • DK/RA

DISCEVCL: Discuss the current events

შეკითხვის ტექსტი: Do you discuss the current events reported in the news with your friends or family members? If yes, do you discuss them sometimes or often?

პასუხები:
 • No
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think?

შეკითხვის ტექსტი: In Georgia today, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree or completely disagree that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government?

შეკითხვის ტექსტი: Under the present system of government in Georgia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

GOVTROL: People are like children or employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, which of the following statements do you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Yes, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to No.

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK
 • RA

WERUCHO: Choose West over Russia

შეკითხვის ტექსტი: Some people say that over the long term, it's impossible to achieve any real security or economic development without aid, military support, and cooperation from the West. We might not be able to simultaneously ally with the West and Russia, and clearly we should choose the former. Do you agree?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVCHNGS: Current government is making the changes that matter to you

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the current government is making the changes that matter to you?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NPOPPCHNG: Non-parliamentary opposition making changes that matter to you

შეკითხვის ტექსტი: If any of the opposition parties outside parliament was in charge, do you think they would make the changes that matter to you?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OPPCHNG: Parliamentary opposition making changes that matter to you

შეკითხვის ტექსტი: If any of the opposition parties inside Parliament in charge, do you think they would make the changes that matter to you?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMNOW: Georgia is a democratic country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, is Georgia a democracy now?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMIMP: Georgia is a democracy already but there is still room for improvement

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement? - Georgia is a democracy already but there is still room for improvement

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMFUTY: Georgia is not a democracy yet, but it is developing in that direction

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement? - Georgia is not a democracy yet, but it is developing in that direction

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMFUTN: Georgia might become a democracy but is not developing in that direction

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement? - Georgia might become a democracy in the future but it is not developing in that direction now

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DEMNO: Georgia is not a democracy and never will be

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement? - Georgia is not a democracy and never will be

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NXTPRESEL: When should the next presidential elections be conducted?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, when should the next presidential elections in Georgia be conducted?

პასუხები:
 • Now
 • January 2013 as stated by the constitution
 • Between Fall 2009 and January 2013
 • Other
 • DK
 • RA

NXTPAREL: When should the next parliamentary elections be conducted?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, when should the next parliamentary elections in Georgia be conducted?

პასუხები:
 • Now
 • January 2012 as stated by the constitution
 • Between Fall 2009 and January 2012
 • Other
 • DK
 • RA

NXTLCLEL: When should the next self-government elections be conducted?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, when should the next local self-government elections in Georgia be conducted?

პასუხები:
 • Now
 • Fall 2010 as stated by the constitution
 • Between Fall 2009 and Fall 2010
 • Other
 • DK
 • RA

FEELUNM: Attitude towards the United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - United National Movement (Mikheil Saakashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELDMUG: Attitude towards Democratic Movement - United Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Democratic Movement-United Georgia (Nino Burjanadze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGW: Attitude towards Georgia's Way

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Georgia's Way (Salome Zourabishvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELFUG: Attitude towards For United Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - For United Georgia (Irakli Okruashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCP: Attitude towards Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Conservative Party (Zviad Dzidziguri)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELLB: Attitude towards Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Labour Party (Shalva Natelashvili)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCDM: Attitude towards Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Christian-Democrats (Giorgi Targamadze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGT: Attitude towards Georgian Group

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Georgian Troupe (Jondi Baghaturia)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELIWSG: Attitude towards Industry will save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Industry Will Save Georgia (Zurab Tkemaladze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELAFG: Attitude towards Alliance for Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Alliance for Georgia (Irakli Alasania, Davit Usupashvili, Davit Gamkrelidze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELAFF: Attitude towards Alliance for Freedom

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Alliance for Freedom (Gia Maisashvili, Konstantine Gamsakhurdia, Akaki Asatiani, and Guguli Magradze )

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELWO: Attitude towards We Ourselves

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - We Ourselves (Paata Davitaia)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGDP: Attitude towards Democratic Party of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - Democratic Party of Georgia (Gia Tortladze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNF: Attitude towards National Forum

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5 how do you feel about the following parties with '1' meaning very negatively and '5' being very positively - National Forum (Kakha Shartava, Irakli Melashvili, Gubaz Sanikidze)

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

PARTYSUPP1: Party closest to you: First choice

შეკითხვის ტექსტი: Which party of these parties is closest to you?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Georgia's Way, Conservative Party, Industry Will Save Georgia, Alliance for Freedom, We Ourselves and Democratic Party of Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • United National Movement
 • Democratic Movement-United Georgia
 • For United Georgia
 • Labor Party
 • Christian-Democrats
 • Alliance for Georgia
 • National Forum
 • No party
 • Other
 • DK
 • RA

PARTYSUPP2: Party closest to you: Second choice

შეკითხვის ტექსტი: What is your second choice?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Georgia's Way, Georgian Troupe, Industry Will Save Georgia, Alliance for Freedom, We Ourselves and Democratic Party of Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • United National Movement
 • Democratic Movement-United Georgia
 • For United Georgia
 • Conservative Party
 • Labor Party
 • Christian-Democrats
 • Alliance for Georgia
 • National Forum
 • No party
 • Other
 • DK
 • RA

PASTPRES: Participated in the last presidential election

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the last presidential election?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PASTCAND: Voted for in the last presidential elections

შეკითხვის ტექსტი: Which candidate did you support in the last presidential elections?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who participated in the last presidential elections

პასუხები:
 • Levan Gachechiladze
 • Shalva Natelashvili
 • Davit Gamkrelidze
 • Arkadi (Badri) Patarkatsishvili
 • Mikheil Saakashvili
 • Giorgi Maisashvili
 • Irina Sarishvili
 • Crossed out all
 • DK
 • RA

PASTPARL: Participated in the May parliamentary election

შეკითხვის ტექსტი: Did you participate in the May 2008 parliamentary election?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PASTPARTY: Voted for in the May parliamentary election

შეკითხვის ტექსტი: Which candidate did you support in the May 2008 parliamentary election?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who participated in the last parliamentary elections
The question was recoded. Options Georgian Politics, Union of Georgian Sportsmen and Radical Democrats Nationalist Party were grouped with Other

პასუხები:
 • Republican Party
 • Rightist Alliance - Topadze-Industrials
 • Labor Party
 • United National Movement
 • United Opposition
 • Christian-Democratic Alliance
 • Giorgi Targamadze - Christian-Democrats
 • Traditionalists - Our Georgia - Womens Party
 • Our Country
 • Crossed out all
 • Other
 • DK
 • RA

VOTPARL: If Parliamentary elections were held tomorrow, would you vote?

შეკითხვის ტექსტი: If Parliamentary elections were held tomorrow, would you vote? Please use a 10-point scale, where '1' is absolutely not vote and '10' means absolutely will vote.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Georgias Way, Conservative Party, Georgian Troupe, Industry Will Save Georgia, Alliance for Freedom and Democratic Party of Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • Definitely not vote
 • 2
 • 3
 • 4
 • Definitely vote
 • DK/RA

VOTPARL1: First choice for the party if there were parliamentary elections

შეკითხვის ტექსტი: How you would vote if parliamentary elections were tomorrow? Please tell me your first choice.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Democratic Movement-United Georgia, Georgia's Way, Conservative Party, Georgian Troupe, Industry Will Save Georgia, We Ourselves, Democratic Party of Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • United National Movement
 • Democratic Movement-United Georgia
 • For United Georgia
 • Labor Party
 • Christian-Democrats
 • Alliance for Georgia
 • National Forum
 • No party
 • Other
 • I would not participate
 • DK
 • RA

VOTPARL2: Second choice for the party if there were parliamentary elections

შეკითხვის ტექსტი: What is your second choice?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Democratic Movement-United Georgia, Georgia's Way, Conservative Party, Georgian Troupe, Industry Will Save Georgia, We Ourselves and Democratic Party of Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • United National Movement
 • For United Georgia
 • Labor Party
 • Christian-Democrats
 • Alliance for Georgia
 • Alliance for Freedom
 • National Forum
 • No party
 • Other
 • Would not participate
 • DK
 • RA

VOTPRES: If presidential elections were held tomorrow, would you vote?

შეკითხვის ტექსტი: If presidential elections were held tomorrow, would you vote? Please use a 10-point scale, where '1' is absolutely not vote and '10' means absolutely will vote.

პასუხები:
 • Definitely not vote
 • 2
 • 3
 • 4
 • Definitely vote
 • DK/RA

VOTPRES1: Who would you like to see as the next president: First choice

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following people would you most like to see as the next president of Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Davit Gamkrelidze, Davit Usupashvili and Zviad Dzidziguri were grouped with Other

პასუხები:
 • Irakli Alasania
 • David Bakradze
 • Nino Burjanadze
 • Levan Gachechiladze
 • Giorgi Targamadze
 • Shalva Natelashvili
 • Irakli Okruashvili
 • Sozar Subari
 • Gigi Ugulava
 • None of the above
 • Other
 • DK
 • RA

VOTPRES2: Who would you like to see as the next president: Second choice

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your second choice.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Sozar Subari, Davit Usupashvili and Zviad Dzidziguri were grouped with Other

პასუხები:
 • Irakli Alasania
 • David Bakradze
 • Nino Burjanadze
 • Davit Gamkrelidze
 • Levan Gachechiladze
 • Giorgi Targamadze
 • Shalva Natelashvili
 • Irakli Okruashvili
 • Gigi Ugulava
 • None of the above
 • Other
 • DK
 • RA

PLISTLOTO: Political party forming election lists by lottotron

შეკითხვის ტექსტი: Imagine, that the political party decided to build its electoral list for party members according to the lottery. How do you like this idea?

პასუხები:
 • Against - only professional politicians should be in the parliament
 • Against - party leaders will be decision-makers
 • In favour - all members should have equal chance
 • In favour - randomly selected people are not worse
 • DK
 • RA

PDISCMON: Discussion issues: Making Georgia a constitutional monarchy

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Making Georgia a constitutional monarchy.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISPARL: Discussion issues: Making Georgia a parliamentary republic

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Making Georgia a parliamentary republic.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISELEC: Discussion issues: Legislative reform to guarantee free and fair elections

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Legislative reform to guarantee free and fair elections.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISDMAY: Discussion issues: Direct election of mayors

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Direct election of mayors.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISMIAR: Discussion issues: Resignation of the Minister of Internal Affairs

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Resignation of the Minister of Internal Affairs.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISFREM: Discussion issues: Media freedom

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Independence of Media.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISJUDI: Discussion issues: Judicial independence

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Judicial independence.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISIMDP: Discussion issues: Return Imedi TV to Patarkatsishvili's family

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Return Imedi TV to Patarkatsishvili's family.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISGPBR: Discussion issues: The resignation of the head of GPB

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - The resignation of the head of the Georgian Public Broadcaster.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISCOGV: Discussion issues: The formation of a coalition government

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - The formation of a coalition government.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISPRSE: Discussion issues: Early presidential elections

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Early presidential elections.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISPRLE: Discussion issues: Early parliamentary elections

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Early parliamentary elections.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISPRLL: Discussion issues: Early local elections

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Early local elections.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISPRSR: Discussion issues: The resignation of President Saakashvili

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - The resignation of President Saakashvili.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISREFC: Discussion issues: Referendum on constitutional changes followed by elections

შეკითხვის ტექსტი: Both the government and the leaders of the protest have suggested dialogue in recent days. Which issues do you think should be discussed between the government and protestors? - Referendum on constitutional changes followed by elections.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PDISIMPI: Most important discussion Issue

შეკითხვის ტექსტი: Of the above, which issue is most important to you?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who named any issue to be discussed between the government and protestors
The question was recoded. Options Making Georgia a constitutional monarchy, Direct election of mayors, The resignation of the head of the Georgian Public Broadcast, Early parliamentary elections and Early local elections were grouped with Other

პასუხები:
 • Making Georgia a parliamentary republic
 • Legislative reform to guarantee free and fair elections
 • Resignation of the Minister of Internal Affairs
 • Media freedom
 • Judicial independence
 • Return Imedi TV to Patarkatsishvili's family
 • The formation of a coalition government
 • Early presidential elections
 • The resignation of President Saakashvili
 • Referendum on constitutional changes followed by elections
 • Other
 • DK
 • RA

PROTWFIN: How do you want the current protests to end?

შეკითხვის ტექსტი: How do you want the current protests to end?

პასუხები:
 • Protest continues and government is forced to do major chang
 • Peacefully: government and rally leaders reach agreement
 • Peacefully: rallies end without an agreement
 • The government disperses rallies
 • Other
 • DK
 • RA

PROTEFIN: How do you expect the current protests to end?

შეკითხვის ტექსტი: How do you expect the current protests to end?

პასუხები:
 • Protest continues and government is forced to do major chang
 • Peacefully: government and rally leaders reach agreement
 • Peacefully: rallies end without an agreement
 • The government disperses rallies
 • Other
 • DK/RA

PROTPOLR: What eventual political outcome would you like to see?

შეკითხვის ტექსტი: What eventual political outcome would you like to see?

პასუხები:
 • Resignation of the president followed early presidential ele
 • Ousting the president and regime change without elections
 • DK
 • RA

PROTMISA: Mikheil Saakashvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Mikheil Saakashvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTNIBU: Nino Burjanadze's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Nino Burjanadze

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTLEGA: Levan Gachecheladze's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Levan Gachecheladze

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTUTSN: Gia Gachecheladze's (Utsnobi) performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Gia Gachecheladze (Utsnobi)

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTIRAL: Irakli Alasania's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Irakli Alasania

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTVAME: Vano Merabishvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Vano Merabishvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTILII: Ilia II's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Ilia II

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTGIUG: Gigi Ugulava's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Gigi Ugulava

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTSHNA: Shalva Natelashvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Shalva Natelashvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTKASH: Kakha Shartava's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Kakha Shartava

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTEKBE: Eka Beselia's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Eka Beselia

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTKAKU: Kakha Kukava's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Kakha Kukava

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTGIMA: Gia Maisashvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Gia Maisashvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTGOKH: Goga Khaindrava's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Goga Khaindrava

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTSOSU: Sozar Subari's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Sozar Subari

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTGITA: Giorgi Targamadze's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Giorgi Targamadze

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTSAZO: Salome Zourabishvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Salome Zourabishvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTDAUS: David Usupashvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - David Usupashvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTGUSA: Gubaz Sanikidze's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Gubaz Sanikidze

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTDABE: David Berdzenishvili's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - David Berdzenishvili

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTKOGA: Konstantine Gamsakhurdia's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Konstantine Gamsakhurdia

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTTIKH: Tina Khidasheli's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Tina Khidasheli

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTZVDZ: Zviad Dzidziguri's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Zviad Dzidziguri

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTARMY: Georgian army's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Georgian army

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PROTPOLC: Georgian police's performance during the recent protests

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how have the following performed during the recent protests? - Georgian police

პასუხები:
 • Very badly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

PRTHLEAD: Current protests have benefited or harmed Protest leaders

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Protest leaders

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHTBSC: Current protests have benefited or harmed Citizens of Tbilisi

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Tbilisi Residents

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHGEOC: Current protests have benefited or harmed Citizens of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Georgian Citizens

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHYOUS: Current protests have benefited or harmed You personally

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Personally you

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHPRES: Current protests have benefited or harmed the President of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - The President of Georgia

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHGPB: Current protests have benefited or harmed Georgian Public Broadcaster

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Georgian Public Broadcaster

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHPARL: Current protests have benefited or harmed the Parliament of Georgia

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - The Parliament of Georgia

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHECON: Current protests have benefited or harmed Georgia's Economy

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Georgia's Economy

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTHDEMG: Current protests have benefited or harmed Georgia's Democracy

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the current protests have benefited or harmed the following? - Georgia's Democracy

პასუხები:
 • Harmed a lot
 • 2
 • 3
 • 4
 • Benefited a lot
 • DK
 • RA

PRTRUFIN: Russia finances current political protests

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - finances current political protests?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

PRTRUDSS: Russia pays journalists to blackmail Saakashvili

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - pays journalists to blackmail Saakashvili?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

PRTRUARM: Russia has agents in the Georgian military

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - has agents in the Georgian military?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

PRTRUGOV: Russia has agents in the Georgian government

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - has agents in the Georgian government?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

PRTRUOPP: Russia has agents in the Georgian opposition

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - has agents in the Georgian opposition?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

PRTRUCHR: Russia has supporters in the church

შეკითხვის ტექსტი: Some people believe that Russia is behind all anti-government activities in Georgia. How much do you believe that Russia - has supporters in the church?

პასუხები:
 • Do not believe at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely believe
 • DK
 • RA

GOVRUSPK: Government generally talking about Russian activity in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the Georgian Government generally talks too much, the right amount, or too little about Russian activity in Georgia?

პასუხები:
 • Talks far too little
 • 2
 • 3
 • 4
 • Talks far too much
 • DK
 • RA

RUCRSUPP: Impact of Russia criticizing on support towards Saakashvili

შეკითხვის ტექსტი: Do you think that the Russian Government's criticism of Saakashvili impacts on the support he receives from the Georgian population?

პასუხები:
 • Strongly reduces
 • 2
 • 3
 • 4
 • Strongly increases
 • DK
 • RA

PRTJCELL: Opposition putting up cells justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Putting up cells.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJBLOC: Opposition blocking streets justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Blocking streets.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJMRCH: Opposition's peaceful Marches justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Peaceful Marches.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJMIAB: Opposition attempting to break into MIA building justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Attempting to break into MIA building in Digomi.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJPRSP: Opposition picketing of the Presidential Administration justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Picketing of the Presidential Administration.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJSHAM: Opposition creating corridors of shame justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Creating corridors of shame for journalists and others.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJHIGW: The planned picketing of cross-country highways by opposition justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - The planned picketing of cross-country highways.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTJDIAL: Opposition calling for dialogue justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the protesters are justified? - Calling for dialogue.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOVJBLOC: Government allowing the central streets to be blocked justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Allowing the Rustaveli, Kostava and Freedom Square to be blocked.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJPRLC: Government closing the parliament building justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Closing the parliament building.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJCLEA: Government stopping street cleaning justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Stopping street cleaning.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJDATJ: Detention of people charged with attacking the journalists justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Detention of people charged with attacking the journalists.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJRATJ: Releasing the people charged with attacking the journalist justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Releasing the people charged with attacking the journalist.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJHIGW: Government allowing the picketing of highways justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Allowing the picketing of highways (if it happens).

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVJDIAL: Govrnment calling for dialogue justified?

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the following tactics pursued by the government are justified? - Calling for dialogue.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SRESPGOV: Share of responsibility for ending protests: Government

შეკითხვის ტექსტი: What is the share of responsibility for bringing these protests to an end? Please allocate respective percentages, so that the total adds up to 100%. - Government

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1%-25%
 • 26%-50%
 • 51%-75%
 • 76%-100%
 • No responsibility
 • DK
 • RA

SRESPPRT: Share of responsibility for ending protests: Protesters

შეკითხვის ტექსტი: What is the share of responsibility for bringing these protests to an end? Please allocate respective percentages, so that the total adds up to 100%. - Protestors

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1%-25%
 • 26%-50%
 • 51%-75%
 • 76%-100%
 • No responsibility
 • DK
 • RA

SRESPCHR: Share of responsibility for ending protests: Church

შეკითხვის ტექსტი: What is the share of responsibility for bringing these protests to an end? Please allocate respective percentages, so that the total adds up to 100%. - Church

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1%-25%
 • 26%-50%
 • 51%-75%
 • 76%-100%
 • No responsibility
 • DK
 • RA

SRESPFMD: Share of responsibility for ending protests: Foreign mediators

შეკითხვის ტექსტი: What is the share of responsibility for bringing these protests to an end? Please allocate respective percentages, so that the total adds up to 100%. - Foreign Mediators

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1%-25%
 • 26%-50%
 • 51%-75%
 • 76%-100%
 • No responsibility
 • DK
 • RA

SRESPMED: Share of responsibility for ending protests: Media

შეკითხვის ტექსტი: What is the share of responsibility for bringing these protests to an end? Please allocate respective percentages, so that the total adds up to 100%. - Media

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1%-25%
 • 26%-50%
 • 51%-75%
 • 76%-100%
 • No responsibility
 • DK
 • RA

MISATFIN: Saakashvili will still be president of Georgia in October 2011

შეკითხვის ტექსტი: The next presidential elections are to be held in 2013 according to the Constitution. Now I'm going to read several statements and please tell which one do you think is most possible?

პასუხები:
 • Confident that Saakashvili will be president till the end of
 • Not surprised if Saakashvili will be president till the end
 • Not surprised if Saakashvili will not end his term
 • Confident that Saakashvili will not end his term
 • DK
 • RA

MUKHRUPH: What happened on May 5 at the Mukhrovani military base

შეკითხვის ტექსტი: What do you believe happened on May 5 at the Mukhrovani military base?

პასუხები:
 • Russian planned military coup was avoided
 • Georgian government staged a fake coup
 • Opposition planned a military coup attempt
 • Soldiers refused to disperse protesters
 • Soldiers refused to participate in NATO trainings
 • Other
 • DK
 • RA

PROTINFO: Access to sufficient information during the Spring 2009 protests?

შეკითხვის ტექსტი: Did you have access to sufficient information to understand what was happening during the 2009 protests?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PRTINFADJ: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Ajara TV

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Ajara TV

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIALN: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Alania

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Alania

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIIMD: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Imedi

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Imedi

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIKAVK: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Kavkasia

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIR2: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Rustavi2

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Rustavi 2

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIGPB1: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: GPB

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - GPB

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIMAES: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Maestro

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Maestro

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

PRTINTV: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: NTV

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - NTV

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIORT: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: ORT

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - ORT

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIRTVI: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: RTVI

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - RTVI

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIBBC: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: BBC

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - BBC

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTICNN: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: CNN

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - CNN

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTIOTHR: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: Other

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - Other

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTINONE: Which TV coverage of the Spring 2009 protests did you watch: None

შეკითხვის ტექსტი: Which television coverage of the 2009 protests did you watch on TV? - None

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

PRTTVTRU: Which TV coverage of the Spring 2009 protests do you trust the most

შეკითხვის ტექსტი: Which TV Channel do you trust the most when it concerns the 2009 protests?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Adjara, Alania, NTV, ORT, BBC and CNN were grouped with Other

პასუხები:
 • Imedi
 • Kavkasia
 • Rustavi 2
 • GPB First channel
 • Maestro
 • RTVI
 • None
 • Other
 • DK
 • RA

PEVLADJ: Evaluate coverage of Ajara TV

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Ajara TV?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLALN: Evaluate coverage of Alania

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Alania?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLIMD: Evaluate coverage of Imedi

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Imedi?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLKAVK: Evaluate coverage of Kavkasia

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Kavkasia?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLR2: Evaluate coverage of Rustavi2

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Rustavi 2?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLGPB1: Evaluate coverage of GPB

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on GPB?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLMAES: Evaluate coverage of Maestro

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Maestro?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLNTV: Evaluate coverage of NTV

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on NTV?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLORT: Evaluate coverage of ORT

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on ORT?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLRTVI: Evaluate coverage of RTVI

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on RTVI?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLBBC: Evaluate coverage of BBC

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on BBC?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLCNN: Evaluate coverage of CNN

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on CNN?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

PEVLOTHR: Evaluate coverage of Other

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate coverage of 2009 protest actions on Other?

პასუხები:
 • Favors protesters
 • Balanced
 • Favors government
 • DK
 • RA

WACTMISA: Saakashvili acted in the foreign policy crisis and conflict during August War

შეკითხვის ტექსტი: How do you think the president Saakashvili acted in the foreign policy crisis and conflict in the summer of 2008?

პასუხები:
 • Completely wrong way
 • Wrong way
 • Right way
 • Completely right way
 • DK
 • RA

WMISAPAT: The president acted in a right way during August War. How you feel about him?

შეკითხვის ტექსტი: You say that the president acted in a completely right way in the August 2008 foreign policy crisis. Which of these three statements best captures how you feel about Saakashvili?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who said that Saakashvili acted in a right way in the foreign policy during August 2008 conflict

პასუხები:
 • Saakashvili is a strong leader deserving voters' support
 • Saakashvili is a strong leader proving that he should rule Georgia
 • Saakashvili will stay in Georgian history as one of the greatest leaders
 • DK
 • RA

WMISANAT: The president acted in a wrong way during Augus War. How you feel about him?

შეკითხვის ტექსტი: You say that the president acted in a completely wrong way in the August 2008 foreign policy crisis. Which of these three statements best captures how you feel about Saakashvili?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who said that Saakashvili acted in a wrong way in the foreign policy during August 2008 conflict

პასუხები:
 • Saakashvili made huge mistakes but sometimes I can forgive
 • Saakashvili made huge mistakes and I lost confidence in him
 • Saakashvili will stay in Georgian history as one of the worst leaders
 • DK
 • RA

ABSOLOST: Georgia has lost control of Abkhazia and South Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: Some people think that Georgia has lost control of Abkhazia and South Ossetia. Do you agree?

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK
 • RA

MILSPEND: Keep spending money on the army or redirect funds to public services

შეკითხვის ტექსტი: Which of these two statements you most agree with? - Statement 1: Georgian government should keep spending money on the army so that country could be defended effectively in the future. Statement 2: Georgian government should redirect expenditures from the army to other public services, since our army will not be able to defend the country from the Russians anyway.

შენიშვნა: The question was recoded. Options Strongly agree to the first statement and Agree to the first statement were recoded to Spend on military, Options Strongly agree to the second statement and Agree to the second statement were recoded to Spend on public services.

პასუხები:
 • Spend on military
 • Spend on public services
 • DK
 • RA

WESTBFAI: Do you agree that the US and Europe acted in bad faith towards Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Some people say that the United States and Europe acted in bad faith towards Georgia, suggesting that they would come to Georgia's aid if it were attacked by Russia but failing to act when the time came. Do you agree?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

LIKEGIBO: Like or dislike Giga Bokeria

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Giga Bokeria

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEGIUG: Like or dislike Gigi Ugulava

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Gigi Ugulava

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEGITA: Like or dislike Giorgi Targamadze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Giorgi Targamadze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEDAGA: Like or dislike Davit Gamkrelidze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Davit Gamkrelidze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEDAUS: Like or dislike Davit Usupashvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Davit Usupashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEVAME: Like or dislike Vano Merabishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Vano Merabishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEIROK: Like or dislike Irakli Okruashvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Irakli Okruashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKELEKU: Like or dislike Levan Kubaneishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Levan Kubaneishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKELEGA: Like or dislike Levan Gachechiladze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Levan Gachechiladze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKELETA: Like or dislike Levan Tarkhnishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Levan Tarkhnishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEMISA: Like or dislike Mikheil Saakashvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Mikheil Saakashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKENIRU: Like or dislike Nika Rurua

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Nika Rurua

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKENIBU: Like or dislike Nino Burjanadze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Nino Burjanadze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKESAZO: Like or dislike Salome Zourabichvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Salome Zourabishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKESOZU: Like or dislike Sozar Subari

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Sozar Subari

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKESHNA: Like or dislike Shalva Natelashvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Shalva Natelashvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEZUNO: Like or dislike Zurab Noghaideli

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Zurab Noghaideli

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEGITO: Like or dislike Gia Tortladze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Gia Tortladze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEIRAL: Like or dislike Irakli Alasania

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Irakli Alasania

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEDABA: Like or dislike Davit Bakradze

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Davit Bakradze

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEKASH: Like or dislike Kakha Shartava

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Kakha Shartava

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEGITS: Like or dislike Giorgi Tsagareishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Giorgi Tsagareishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEPADA: Like or dislike Paata Davitaia

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Paata Davitaia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEZUAD: Like or dislike Zurab Adeishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Zurab Adeishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEJOBA: Like or dislike Jondi Baghaturia

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Jondi Baghaturia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEGHNO: Like or dislike Ghia Nodia

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Ghia Nodia

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

LIKEERKI: Like or dislike Erosi Kitsmarishvili

შეკითხვის ტექსტი: Of the following people, please tell me whether you like them or dislike them? - Erosi Kitsmarishvili

პასუხები:
 • Like
 • Dislike
 • DK
 • RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you consider yourself to be employed? This employment may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REDCLEIS: Had to reduce spending on leisure activities

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I had to reduce my spending on leisure activities: vacations, concerts, eating out, etc.

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

REDCBEXP: Had to reduce daily spending on basic expenditures

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I had to reduce my daily spending on basic expenditures: food, clothes, medicine, etc.

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

SALDELAY: Getting salary with delays

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I was getting my salary with delays.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

REDNTJOB: Was made redundant from my job

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I was made redundant from my job.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

FAMILRLY: Had to rely more on financial support from family members

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I had to rely more on financial support from family members.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

SELLHOME: Was forced to sell home, car, or dacha

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I was forced to sell my home, car, or dacha.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

CLOBUSIN: Had to close business

შეკითხვის ტექსტი: In respect to each of these issues please tell me whether it describes your situation, more or less describes your situation or does not describe your situation since September 2008. - I had to close my business.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Does not describe
 • Somewhat describes
 • Describes
 • DK
 • RA

HHEXP: Household's average monthly family spending in GEL

შეკითხვის ტექსტი: Could you tell us in Lari, what is your household's average monthly family spending?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Less than 100 GEL
 • GEL 101-250
 • GEL 251-400
 • GEL 401-800
 • GEL 800+
 • DK
 • RA

OWNCOTV: Does HH own Color TV?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns color television or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDVDP: Does HH own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns DVD or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: Does HH own Automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns automatic washing machine or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNFRDG: Does HH own Refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns refrigerator or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNAIRC: Does HH own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns air conditioner or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCARS: Does HH own Car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns car or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: Does HH own Cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns cell phone or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: Does HH own Personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether your household owns personal computer or not.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has Internet access

შეკითხვის ტექსტი: Does your household have internet connection?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned computer

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OPGOVDLG: What do you think about dialogue between opposition and government?

შეკითხვის ტექსტი: In mid May the government and the opposition started a dialogue. What is your opinion on this dialogue?

პასუხები:
 • Do not support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • DK
 • RA

მოიძებნა: 241 შედეგი