მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

პასუხების ანალიზი

მოხალისეობა და სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში, 2011

კვლევა სწავლობდა საქართველოში მოსახლეობის სამოქალაქო მონაწილეობას, მოხალისეობის დონესა და დამოკიდებულებას.

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Major cities
 • Other urban
 • Rural

RESPSEX: Gender of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: Gender of the respondent

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

ATTPUBMT: Attended a public meeting during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you attended a public meeting?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTPOLRL: Attended a political rally during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you attended a political rally?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCLMED: Wrote a letter or called TV/radio during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you written a letter / made a phone call to a newspaper, TV or radio program?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCHSMS: Made a contribution to a charity during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you made a contribution to charity, including sending a charity SMS?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTREADB: Read a book during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you read the book?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTSPOEV: Went out to a sports event during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone out to watch a sports event?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTSPOPL: Played a team sport during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you played a team sport?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTENTEV: Went to a theatre/movie/disco during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone to a theatre / movie / disco or other place of entertainment?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTGIVBG: Gave money to a beggar during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you given money to a beggar?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ATTSTROA: Helped a stranger on a road during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped a stranger on a road (except giving money)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTNEIHL: Helped a neighbor/ a friend with HH chores/childcare in the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped a neighbor or a friend with some HH chores or childcare?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTTRIPS: Went to another place for 2 days or longer during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you gone to another settlement for 2 days or longer?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTCLPUB: Helped clean public space during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped cleaning public space (e.g. entrance of your building, school or church yard)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTDISPR: Helped someone resolve a dispute during the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you helped someone to resolve a dispute?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ATTPLATR: Planted a tree outside your property in the past 6 months

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you planted a tree outside your property?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOTRAIN: Participated in an NGO sponsored training during the last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Over the last 2 years, have you participated in a training sponsored by an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOMEETN: Attended an NGO organized meeting during the last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Over the last 2 years, have you attended a meeting organized by an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOOFFIC: Called/went to the office of an NGO during the last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Over the last 2 years, have you called or went to the office of an NGO?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NGOCAMEH: Had someone from an NGO come to your door during the last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Over the last 2 years, have you had someone from an NGO come to your door?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOCOLLT: Signed a petition addressing a specific issue during the last 2 years

შეკითხვის ტექსტი: Over the last 2 years, have you signed a collective letter addressing a specific issue?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RATEHAP: Overall feeling of happiness

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are? Please rate on a five point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK
 • RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on when I have problems

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELPPO: I feel I am helpful to many people outside my family

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I feel I am helpful to many people outside my family.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELSETB: Setbacks discourage me

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - Setbacks discourage me.

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

GALLTRU: General trust to most people in Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Georgia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Please rate on a five point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

TIMEALON: Time spent alone during the day

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, on average, how much time do you spend alone during the day? Rate on a five point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never alone
 • 2
 • 3
 • 4
 • Alone all the time
 • DK/RA

MANYTHI: I have so many things to do at home that I have no time for anything else

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how much the following statement corresponds to your situation: I have so many things to do at home that I don't have time to do anything else.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Does not correspond at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully corresponds
 • DK
 • RA

YOUNGLO: Youth should look after their own lives, then take care of parents

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent you agree or disagree with the following statement: Young people should look after their own lives in first place and then take care of their parents.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

HLPBENEF: Generally, people helping others expect some benefit in return

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent you agree or disagree with the following statement: In general, when people help others, they expect some kind of benefit in return.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

DONATBLO: Do you know anyone who donated blood during the last year?

შეკითხვის ტექსტი: Do you personally know anybody who has donated blood during the last year?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RESNODON: Main reason why people do not donate blood

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the main reason why people do not donate blood?

შენიშვნა: The question was recoded. Option People do not trust the medical personnel was grouped with Other

პასუხები:
 • People don't know they can donate blood
 • People are afraid of infections
 • People don't know where to go to donate blood
 • People are afraid of needle pricks
 • People don't have time
 • People think donating blood is not necessary
 • People are indifferent towards problems of others
 • People are preoccupied with their own problems
 • Other
 • DK/RA

GETCLREL: How often do you get together with your close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how often do you get together with your close relatives who do not live in your house?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions,
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

DISCPRIR: How often do you discuss private problems with close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss each other's private problems? Please rate on a ten point scale

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who get together with close relatives
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DISCPOLR: How often do you discuss politics with close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss politics?

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who get together with close relatives
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DISCPOLG: Who of your close relatives discuss politics more often - men or women?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, who of your close relatives discuss politics more - men or women?

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who get together with close relatives

პასუხები:
 • Men
 • Women
 • Equally
 • DK
 • RA

DISCPOLA: Close relatives of what age discuss politics more often?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, who of your close relatives discuss politics more - youngsters, middle aged, or elderly?

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who get together with close relatives

პასუხები:
 • Youngsters (in their 20s and 30s)
 • Middle aged (in their 40s and 50s)
 • Elderly (over 60)
 • People of any age
 • DK
 • RA

FARELDEM: Your family and relatives demand too much from you

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the opinion that your family and relatives demand too much of you? Please rate on a ten point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FAMINSUR: Do you/your family members have any kind of insurance?

შეკითხვის ტექსტი: Do you or any of your family members have any kind of insurance (medical, car, life or property)?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CARDAMPY: How would you pay for damage in a car accident?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine that you or someone in your family has caused a minor car accident, damaging another person's expensive car. How would you pay for the damages?

შენიშვნა: The question was recoded. Options My friends would pay for the damages, I would borrow money from a wealthy relative/friend, I would use connections to avoid paying, My insurance would pay and I would simply not pay were grouped with Other

პასუხები:
 • Would pay from my savings
 • My family would pay for the damages
 • Would borrow money from a wealthy relative/friend
 • Would borrow money from the bank
 • Other
 • DK
 • RA

NUMCFRD: Do you have close friends?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have close friends?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETCLFRD: How often do you get together with your close friends?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get together with your close friends?

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who have close friends

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

DISFPOLT: How often do you discuss politics with your close friends?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close friends, how often do you discuss politics? Please rate on a ten point scale

შენიშვნა: The question was asked to those respondents who have close friends
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

FRDENOUG: I already have many friends and do not need to make new ones

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement: I already have many friends and do not need to make new friends.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FRDENJOY: I enjoy meeting new people

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement: I enjoy meeting new people.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

GAINFREL: Gained new friends during the last 12 months through relatives

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Through relatives

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFFRN: Gained new friends during the last 12 months through friends

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Through friends

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFCWO: Gained new friends during the last 12 months through co-workers

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Through co-workers

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFNEI: Gained new friends during the last 12 months through neighbors

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Through neighbors

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFINT: Gained new friends during the last 12 months through Internet

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Through the Internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFCHU: Gained new friends during the last 12 months in at church

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - In a church

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFSCH: Gained new friends during the last 12 months at work/school/university

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - At work/school/university

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFOTH: Gained new friends during the last 12 months through other means

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GAINFNON: I have not gained new friends during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: If you have gained new friends during the last 12 months, how did you meet them? - I have not gained new friends

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PPLLOKAF: Are there people who would look after you without compensation?

შეკითხვის ტექსტი: If you were ill, are there people besides those in your immediate household, who would look after you without expecting any compensation?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

POLVPERS: Do you try to persuade friends/relatives to share your political view?

შეკითხვის ტექსტი: When you hold a strong opinion about a political issue, how often do you try to persuade your friends, relatives or fellow workers to share your views?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

FAMCLAB: Do you have a close relative/friend currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member, close relative or close friend currently living abroad, outside the borders of Georgia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FMEMBFOR: Do you have a family member who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? - A family member

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDFOR: Do you have a close friend who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? - A close friend

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CWORKFOR: Do you have a co-worker who is a foreigner?

შეკითხვის ტექსტი: Are any of the following people around you foreigners? - A co-worker

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEIGHYRS: Have lived in this neighborhood for...

შეკითხვის ტექსტი: How long have you lived in this neighborhood?

პასუხები:
 • Up to 5 years
 • 6-15 years
 • 16-25 years
 • 26-35 years
 • 36-45 years
 • more than 45 years
 • DK/RA

NEIGHNUM: How many families do you know in your neighborhood?

შეკითხვის ტექსტი: Approximately, how many families do you know in your neighborhood?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Up to 10
 • 11-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • more than 50
 • All
 • DK/RA

NEIGHTAL: How often do you talk with your neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, generally how often do you talk with your neighbors?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

NEIGDISC: How often do you discuss common problems with your neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss common problems in the neighborhood like noise, littering, or rising utility prices with your neighbors?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

NEIGDISP: How often do you discuss politics with neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss politics with your neighbors?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

REGCLEAN: Does common space in your neighborhood get regularly cleaned?

შეკითხვის ტექსტი: Is the common space in your neighborhood cleaned regularly?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

COMCLLOG: Common space cleaned by local government

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - Local government

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLNEC: Common space cleaned by neighbors, collectively

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - Neighbors clean it, collectively

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLNER: Common space cleaned by neighbors, rotating

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - Neighbors clean it, alternately

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLCOM: Common space cleaned by person/company hired by neighbors

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - We collect money and hire a person/company to clean it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLNEI: Common space cleaned by one neighbor

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - Only one neighbor cleans it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLME: Common space cleaned by me/my family

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - I/my family clean it

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

COMCLSOM: Common space cleaned by someone else

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose common space is regularly cleaned

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEIORGPR: Is there a neighbor who will organize people or solve a problem him/herself?

შეკითხვის ტექსტი: In the event of a neighborhood problem, is there a neighbor who is most likely to organize people to resolve it or take care of it himself/herself?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEIORGAT: What is the attitude of the majority of neighbors toward this neighbor?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, what attitude do the majority of the neighbors have toward this neighbor?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have neighbor solving neighborhood problems

პასუხები:
 • Negative
 • Neutral
 • Positive
 • DK/RA

NEIORGEL: Is this neighbor elected by neighbors for handling neighborhood problems?

შეკითხვის ტექსტი: Is this person elected by the neighbors for handling such issues?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have neighbor solving neighborhood problems

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELECBHIG: What would you do if your electricity bill were higher than expected?

შეკითხვის ტექსტი: If you receive your monthly electricity bill and it would be much more than expected, what would you do first:

პასუხები:
 • Ask a relative
 • Ask a friend
 • Ask a neighbor
 • Contact the company directly
 • Pay the bill without checking
 • Other
 • DK/RA

TREEBLPR: If a tree blocked your neighborhood entrance who would solve the problem?

შეკითხვის ტექსტი: If a tree falls in your neighborhood and blocks a road or an entrance, who would most likely solve the problem?

შენიშვნა: The question was recoded. Options An NGO and Police were grouped with Other

პასუხები:
 • I would do it myself
 • Condominium association leader
 • Neighbor(s) most affected by the problem
 • Active neighbor who always solves similar problems
 • A small group of active neighbors
 • All neighbors together
 • Neighbor(s) who have time
 • Local government
 • Other
 • DK/RA

NEIMONAT: Attitude towards people who collect money in the neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. I am suspicious of people who collect money in the neighborhood to fix problems because they make a profit out of it. 2. I very much respect those people who collect money in the neighborhood because they spend energy to solve problems, which concern all of us.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. I am suspicious of people who collect money in the neighborhood to fix problems because they make a profit out of it. - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. CloGovernment as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Suspicious
 • Respect
 • Neither
 • DK
 • RA

NGOUSAID: NGO or not: USAID

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - USAID

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGONATO: NGO or not: NATO

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - NATO

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOBP: NGO or not: BP

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - BP

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOGYLA: NGO or not: GYLA

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - GYLA

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOPARL: NGO or not: Parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - Parliament

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOISFED: NGO or not: ISFED

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - ISFED

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOLB: NGO or not: Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - Labor Party

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOLIBIN: NGO or not: Liberty Institute

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - Liberty Institute

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOALDAG: NGO or not: Aldagi

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - Aldagi

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOAUP: NGO or not: Association of Unemployed People

შეკითხვის ტექსტი: I will name several organizations you may know. Please tell me which of these, in your opinion, is an NGO, and which is not. - Association of Unemployed People

პასუხები:
 • NGO
 • Not an NGO
 • Never heard
 • DK
 • RA

NGOAELEC: Issues NGOs address most: elections

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Elections

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAMEDI: Issues NGOs address most: media/freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Media/Freedom of speech

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOACOUR: Issues NGOs address most: courts

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Courts

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOACORR: Issues NGOs address most: corruption or government accountability

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Corruption or government accountability

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAECON: Issues NGOs address most: increasing prices, poverty or unemployment

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Increasing prices, poverty or unemployment

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOASOCI: Issues NGOs address most: education, healthcare or social assistance

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Education, healthcare or social assistance

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAENVI: Issues NGOs address most: protection of environment

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Protection of environment

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOASECR: Issues NGOs address most: security, defense, conflicts in Abkhazia and Ossetia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Security, defense or conflicts in Abkhazia and Ossetia

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAMINR: Issues NGOs address most: minority rights

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Minority rights

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAIDPS: Issues NGOs address most: IDP issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - IDP issues

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOACULT: Issues NGOs address most: arts and culture

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Arts and culture

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOALENF: Issues NGOs address most: law enforcement bodies

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Law enforcement (e.g. police, judicature, etc.)

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAWOMI: Issues NGOs address most: women's issues or domestic violence

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Women's issues or domestic violence

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAREGD: Issues NGOs address most: regional development, municipal services, local issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Regional development, municipal services and local issues

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAFORP: Issues NGOs address most: foreign policy, EU and NATO integration

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Foreign policy, EU and NATO integration

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOADRUG: Issues NGOs address most: drug addiction and alcoholism

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Drug addiction and alcoholism

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOADEMG: Issues NGOs address most: demographic issues

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Demographic issues

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOAOTHR: Issues NGOs address most: other

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what issues do the NGOs address the most frequently? - Other

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOACTCH: Change in the level of NGO activeness in Georgia since the Rose Revolution in 20

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how has the activeness of NGOs in Georgia changed since the Rose Revolution in 2003? Please rate on a ten point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Significantly diminished
 • 2
 • 3
 • 4
 • Significantly increased
 • DK
 • RA

NGOMOTIV: What is the main motivation of Georgian NGOs?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, overall, what is the main motivation of NGOs in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Representing opposition's interests and Representing government's interests were grouped with Other

პასუხები:
 • Helping Georgian citizens to solve their problems
 • Promoting Georgia's integration into EU and NATO
 • Receiving funding and employing themselves
 • Representing their funders' interests in Georgia
 • Raising awareness of citizens
 • Other
 • DK
 • RA

NGOIPPLY: NGOs in Georgia support the interests of: People like you

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of people like you?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIEMPL: NGOs in Georgia support the interests of: People who directly work for NGOs

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of people who directly work for NGOs?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIGOVT: NGOs in Georgia support the interests of: The government

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the government?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIOPPS: NGOs in Georgia support the interests of: The opposition

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the opposition?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIUS: NGOs in Georgia support the interests of: The United States

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of the United States?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIEU: NGOs in Georgia support the interests of: Europe

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of Europe?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOIRU: NGOs in Georgia support the interests of: Russia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, do NGOs in Georgia mainly support the interests of Russia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOFINGE: Who finances NGOs mostly in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think provides most of the funding for NGOs in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Russia, The opposition and Citizens were grouped with Other

პასუხები:
 • Georgian government
 • US
 • Europe
 • Businesses
 • Members of the NGO
 • Other
 • DK
 • RA

NGOWFORC: Who should finance NGOs in Georgia? - Foreign citizens

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - Foreign citizens

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWGEBS: Who should finance NGOs in Georgia? - Georgian businessmen

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - Georgian businessmen

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWGOVT: Who should finance NGOs in Georgia? - Georgian government

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - The Georgian government

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWFGOV: Who should finance NGOs in Georgia? - Governments of foreign countries

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - Governments of foreign countries

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWDONM: Who should finance NGOs in Georgia? - Ordinary citizens by donating money/time

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - Ordinary citizens by donating money or time

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWNOMT: Who should finance NGOs in Georgia? - Does not matter where funding comes from

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - It does not matter where the funding comes from

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOWOTHR: Who should finance NGOs in Georgia? - Other

შეკითხვის ტექსტი: Who do you think should provide funding for NGOs in Georgia? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PPLTYACT: What type of person is most likely to be active in NGOs?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what type of a person is most likely to be active in NGO activities?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Someone who pokes nose in other people's business, Modern day Komsomol and An intriguer were grouped with Other

პასუხები:
 • Someone who wants to help people
 • Grant-eater
 • Someone trying to improve the situation in the country
 • An opposition supporter
 • A government supporter
 • Someone who speaks English and can work with computers
 • Someone who wants to solveown problems
 • A careerist
 • Other
 • DK
 • RA

PPLTRACT: To what extent can a person actively involved in NGO work be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, to what extent can a person who is actively involved in NGO work be trusted? Please rate on a ten point scale

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Cannot be trusted at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can be trusted completely
 • DK
 • RA

NGOPARTP: I will only participate in NGO activities if they pay me

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree or disagree with the following statement: I would only participate in NGO activities if they paid me?

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK
 • RA

NGOPARTA: Attitude towards people's involvement in NGOs: Pointless vs. Meaningfull

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. There is no point to participate in activities of NGOs, because the government will not take their requests into consideration no matter how many people participate. 2. The more people participate in NGO activities, the more will the government be forced to take their requests into consideration.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. I am suspicious of people who collect money in the neighborhood to fix problems because they make a profit out of it. - Strongly agree 2. I am suspicious of people who collect money in the neighborhood to fix problems because they make a profit out of it. 3. I very much respect those people who collect money in the neighborhood because they spend energy to solve problems, which concern all of us. 4. I very much respect those people who collect money in the neighborhood because they spend energy to solve problems, which concern all of us. 5. Agreement with neither Options 1 and 2 were grouped to Suspicious, 3 and 4 to Respect, 5 - Neither

პასუხები:
 • Pointless
 • Meaningful
 • Neither
 • DK
 • RA

NGOMELEC: Issues NGOs should address more: elections

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Elections

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMMEDI: Issues NGOs should address more: media/freedom of speech

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Media/Freedom of speech

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMCOUR: Issues NGOs should address more: courts

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Courts

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMCORR: Issues NGOs should address more: corruption or government accountability

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Corruption or government accountability

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMECON: Issues NGOs should address more: increasing prices, poverty or unemployment

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Increasing prices, poverty or unemployment

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMSOCI: Issues NGOs should address more: education, healthcare or social assistance

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Education, healthcare or social assistance

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMENVI: Issues NGOs should address more: protection of environment

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Protection of environment

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMSECR: Issues NGOs should address more: security, defense, conflicts in Abkh., Osset.

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Security, defense or conflicts in Abkhazia and Ossetia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMMINR: Issues NGOs should address more: minority rights

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Minority rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMIDPS: Issues NGOs should address more: IDP issues

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - IDP issues

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMCULT: Issues NGOs should address more: arts and culture

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Arts and culture

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMLENF: Issues NGOs should address more: law enforcement bodies

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Law enforcement (e.g. police, judicature, etc.)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMWOMI: Issues NGOs should address more: women's issues or domestic violence

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Women's issues or domestic violence

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMREGD: Issues NGOs should address more: regional develop., munic. services, local iss.

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Regional development, municipal services and local issues

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMFORP: Issues NGOs should address more: foreign policy, EU and NATO integration

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Foreign policy, EU and NATO integration

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMDRUG: Issues NGOs should address more: drug addiction and alcoholism

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Drug addiction and alcoholism

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMDEMG: Issues NGOs should address more: demographic issues

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Demographic issues

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOMOTHR: Issues NGOs should address more: other

შეკითხვის ტექსტი: What issues would you like to see NGOs addressing more often? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOFPLAC: What should NGOs in Georgia do in the first place?

შეკითხვის ტექსტი: What should NGOs in Georgia do in the first place?

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Evaluate government's activities
 • Organize street campaigns to protect citizens' rights
 • Provide free legal consultations to citizens
 • Conduct information campaigns on TV about citizens' rights
 • Organize meetings between the government and the citizens
 • Consult with citizens about the important issues
 • Provide various services to people, such as vocational education
 • Nothing
 • DK
 • RA

NGOUNPT: NGO raises awareness about unemployment: would you sign a petition?

შეკითხვის ტექსტი: A: Unemployment is the most important problem in Georgia. The policy pursued by the government is not solving the problem. The government needs to adopt new policies that help generate more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is currently taking up the issue of unemployment and is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem.Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Sign a petition B: Unemployment is the most important problem in Georgia. The reason to it is the economic situation in Georgia. These economic problems need to be fixed at once to create more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Sign a petition

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOUNRL: NGO raises awareness about unemployment: would you attend a rally?

შეკითხვის ტექსტი: A: Unemployment is the most important problem in Georgia. The policy pursued by the government is not solving the problem. The government needs to adopt new policies that help generate more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is currently taking up the issue of unemployment and is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Attend a rally B: Unemployment is the most important problem in Georgia. The reason to it is the economic situation in Georgia. These economic problems need to be fixed at once to create more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Attend a rally

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOUNDT: NGO raises awareness about unemployment: would you go door-to-door?

შეკითხვის ტექსტი: A: Unemployment is the most important problem in Georgia. The policy pursued by the government is not solving the problem. The government needs to adopt new policies that help generate more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is currently taking up the issue of unemployment and is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Go door-to-door informing neighbors about this problem B: Unemployment is the most important problem in Georgia. The reason to it is the economic situation in Georgia. These economic problems need to be fixed at once to create more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Go door-to-door informing neighbors about this problem

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOUNDM: NGO raises awareness about unemployment: would you donate money?

შეკითხვის ტექსტი: A: Unemployment is the most important problem in Georgia. The policy pursued by the government is not solving the problem. The government needs to adopt new policies that help generate more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is currently taking up the issue of unemployment and is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Donate money to help resolve this issue B: Unemployment is the most important problem in Georgia. The reason to it is the economic situation in Georgia. These economic problems need to be fixed at once to create more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Donate money to help resolve this issue

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOUNDS: NGO raises awareness about unemployment: would you discuss with family/friends?

შეკითხვის ტექსტი: A: Unemployment is the most important problem in Georgia. The policy pursued by the government is not solving the problem. The government needs to adopt new policies that help generate more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is currently taking up the issue of unemployment and is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Discuss this campaign with family and friends B: Unemployment is the most important problem in Georgia. The reason to it is the economic situation in Georgia. These economic problems need to be fixed at once to create more jobs in Georgia. An NGO called The Economic Policy Research Center is planning several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by The Economic Policy Research Center? - Discuss this campaign with family and friends

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NUSAIDPT: USAID funded NGO raises awareness about health: would you sign a petition?

შეკითხვის ტექსტი: A: The provision of quality, low-cost healthcare has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by a grant by USAID, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Sign a petition B: The provision of quality, low-cost health care has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by private donations of time and money from Georgian citizens, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Sign a petition

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NUSAIDRL: USAID funded NGO raises awareness about health: would you attend a rally?

შეკითხვის ტექსტი: A: The provision of quality, low-cost healthcare has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by a grant by USAID, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Attend a rally B: The provision of quality, low-cost health care has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by private donations of time and money from Georgian citizens, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Attend a rally

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NUSAIDDT: USAID funded NGO raises awareness about health: would you go door-to-door?

შეკითხვის ტექსტი: A: The provision of quality, low-cost healthcare has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by a grant by USAID, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Go door-to-door informing neighbors about this problem B: The provision of quality, low-cost health care has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by private donations of time and money from Georgian citizens, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO?

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NUSAIDDM: USAID funded NGO raises awareness about health: would you donate money?

შეკითხვის ტექსტი: A: The provision of quality, low-cost healthcare has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by a grant by USAID, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Donate money to help resolve this issue B: The provision of quality, low-cost health care has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by private donations of time and money from Georgian citizens, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Donate money to help resolve this issue

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NUSAIDDS: USAID funded NGO raises awareness about health: would you discuss with family?

შეკითხვის ტექსტი: A: The provision of quality, low-cost healthcare has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by a grant by USAID, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Discuss this campaign with family and friends B: The provision of quality, low-cost health care has become a major issue for many citizens of Georgia. An NGO working on the issues, funded by private donations of time and money from Georgian citizens, plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by this NGO? - Discuss this campaign with family and friends

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGYLAPT: GYLA raises awareness about social protection: would you sign a petition?

შეკითხვის ტექსტი: Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. Therefore, GYLA is currently taking up the issue of social aid to pensioners. During the last 5 years this association has achieved great success, including winning a court case against the Georgian government in the European Court of Human Rights. Now the association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Sign a petition Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. GYLA is taking up the issue of social aid to pensioners. The association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Sign a petition

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGYLARL: GYLA raises awareness about social protection: would you attend a rally?

შეკითხვის ტექსტი: Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. Therefore, GYLA is currently taking up the issue of social aid to pensioners. During the last 5 years this association has achieved great success, including winning a court case against the Georgian government in the European Court of Human Rights. Now the association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Attend a rally Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. GYLA is taking up the issue of social aid to pensioners. The association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Attend a rally

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGYLADT: GYLA raises awareness about social protection: would you go door-to-door?

შეკითხვის ტექსტი: Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. Therefore, GYLA is currently taking up the issue of social aid to pensioners. During the last 5 years this association has achieved great success, including winning a court case against the Georgian government in the European Court of Human Rights. Now the association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Go door-to-door informing neighbors about this problem Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. GYLA is taking up the issue of social aid to pensioners. The association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Go door-to-door informing neighbors about this problem

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGYLADM: GYLA raises awareness about social protection: would you donate money?

შეკითხვის ტექსტი: Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. Therefore, GYLA is currently taking up the issue of social aid to pensioners. During the last 5 years this association has achieved great success, including winning a court case against the Georgian government in the European Court of Human Rights. Now the association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Donate money to help resolve this issue Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. GYLA is taking up the issue of social aid to pensioners. The association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Donate money to help resolve this issue

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGYLADS: GYLA raises awareness about social protection: would you discuss with family?

შეკითხვის ტექსტი: Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. Therefore, GYLA is currently taking up the issue of social aid to pensioners. During the last 5 years this association has achieved great success, including winning a court case against the Georgian government in the European Court of Human Rights. Now the association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Discuss this campaign with family and friends Recently, the food prices have significantly increased in Georgia. GYLA is taking up the issue of social aid to pensioners. The association plans several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by GYLA? - Discuss this campaign with family and friends

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOPRPT: NGO raises awareness about rising prices: would you sign a petition?

შეკითხვის ტექსტი: Nino, a 6 year old girl living in Tbilisi, has gone to bed hungry every night for the last 3 months. Her parents are unemployed and even with the help from their relatives they are very poor. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Sign a petition According to statistics, over the past year food prices around the world have risen by 40%. In Georgia, food prices have risen even more, with the price of meat rising by 80%. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Sign a petition

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOPRRL: NGO raises awareness about rising prices: would you attend a rally?

შეკითხვის ტექსტი: Nino, a 6 year old girl living in Tbilisi, has gone to bed hungry every night for the last 3 months. Her parents are unemployed and even with the help from their relatives they are very poor. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Attend a rally According to statistics, over the past year food prices around the world have risen by 40%. In Georgia, food prices have risen even more, with the price of meat rising by 80%. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Attend a rally

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOPRDT: NGO raises awareness about rising prices: would you go door-to-door?

შეკითხვის ტექსტი: Nino, a 6 year old girl living in Tbilisi, has gone to bed hungry every night for the last 3 months. Her parents are unemployed and even with the help from their relatives they are very poor. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Go door-to-door informing neighbors about this problem According to statistics, over the past year food prices around the world have risen by 40%. In Georgia, food prices have risen even more, with the price of meat rising by 80%. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Go door-to-door informing neighbors about this problem

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOPRDM: NGO raises awareness about rising prices: would you donate money?

შეკითხვის ტექსტი: Nino, a 6 year old girl living in Tbilisi, has gone to bed hungry every night for the last 3 months. Her parents are unemployed and even with the help from their relatives they are very poor. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Donate money to help resolve this issue According to statistics, over the past year food prices around the world have risen by 40%. In Georgia, food prices have risen even more, with the price of meat rising by 80%. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Donate money to help resolve this issue

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGOPRDS: NGO raises awareness about rising prices: would you discuss with family/friends?

შეკითხვის ტექსტი: Nino, a 6 year old girl living in Tbilisi, has gone to bed hungry every night for the last 3 months. Her parents are unemployed and even with the help from their relatives they are very poor. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Discuss this campaign with family and friends According to statistics, over the past year food prices around the world have risen by 40%. In Georgia, food prices have risen even more, with the price of meat rising by 80%. The NGO Human Rights House is taking up the issue of rising food prices in Georgia. They plan several activities to raise the government's awareness of the scope of this problem. Would you participate in the following activities organized by the Human Rights House? - Discuss this campaign with family and friends

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

POLUNDIF: Difficult to understand what is going on in Georgia's politics

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree with the opinion that it is difficult to understand what is going on in Georgia's politics. Please use a 5-point scale, where '1' means Completely disagree and '10' means Completely agree.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NATHCARE: Most important issue: affordability of healthcare

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Affordability of healthcare

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATCORR: Most important issue: corruption

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Corruption

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATCOURT: Most important issue: fairness of the court system

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Fairness of the court system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATELECT: Most important issue: fairness of elections

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Fairness of elections

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATHRSPE: Most important issue: protection of human rights

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Protection of human rights/Freedom of speech

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATJOBS: Most important issue: jobs

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Jobs

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATNATO: Most important issue: NATO membership

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - NATO membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATEU: Most important issue: EU membership

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - EU membership

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPEACE: Most important issue: peace

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Peace

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPENS: Most important issue: pensions

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Pensions

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATINST: Most important issue: political instability

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Political instability

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPOV: Most important issue: poverty

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Poverty

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATROP: Most important issue: property rights

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Property rights

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATENUQ: Most important issue: quality of education

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Quality of education

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATRU: Most important issue: relations with Russia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Relations with Russia

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATPRICE: Most important issue: rising prices/inflation

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Rising prices / Inflation

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATTERR: Most important issue: territorial integrity

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Territorial integrity

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATWAGES: Most important issue: wages

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Wages

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NATOTHER: Most important issue: other

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Georgia at the moment? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GOVTROL: Government as a parent vs. Government as an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: People are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

VOTPARL: Would you vote if parliamentary elections were held next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If parliamentary elections were held next Sunday, would you vote or not? Please use 10-point scale, where code '1' means I certainly will not vote and code '10' means I will certainly vote.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • I certainly will not vote
 • 2
 • 3
 • 4
 • I will certainly vote
 • DK
 • RA

TRUARMY: Trust: army

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust army?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUCRTS: Trust: courts

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust courts?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUNGOS: Trust: NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust NGOs?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust: president

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust president?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust: parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust parliament?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARTY: Trust: political parties

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust political parties?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPOL: Trust: police

შეკითხვის ტექსტი: I will now name a number of governmental and social organizations and political unions. Please indicate your trust toward each of these using a 10-point scale, where '1' means Fully distrust, and '10' means Fully Trust. Please tell me how much you trust or distrust police?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

ATTGOVFO: Government will do what it wants vs. Government will consider people's demands

შეკითხვის ტექსტი: Version A: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: For me, actions like holding peaceful demonstrations to demand something from the government are pointless because the government will do whatever it wants anyway. Statement 2: I think that holding peaceful demonstrations is important because this way the government is forced to take into consideration people's demands. Version B:Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: For me, actions like signing petitions to demand something from the government are pointless because the government will do whatever it wants anyway. Statement 2: I think that taking part in actions like signing petitions is important because this way the government is forced to take into consideration people's demands.

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Pointless
 • Meaningful
 • Neither
 • DK
 • RA

ATTGOVKE: Government keeps eye on everything vs. Citizens can express their opinion

შეკითხვის ტექსტი: Version A: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: I think that taking part in actions like attending peaceful demonstrations is dangerous because the Government is keeping an eye on everything. Statement 2: I think that taking part in actions like attending peaceful demonstrations is completely safe because the Constitution guarantees citizens the right to express their opinions., Version B: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: I think that taking part in actions like signing petitions is dangerous because the Government is keeping an eye on everything. Statement 2: I think that taking part in actions like signing petitions is completely safe because the Constitution guarantees citizens the right to express their opinions.

შენიშვნა: The question was phrased differently in the two types of the quetionnaire

პასუხები:
 • Dangerous
 • Safe
 • Neither
 • DK
 • RA

GOVDINFL: Who influences important government decisions the most?

შეკითხვის ტექსტი: When the Georgian government makes an important decision, whose opinion do you think most influences that decision? The opinion of ...

შენიშვნა: The question was recoded. Options Top officials and their relatives, Businessmen and wealthy people, Ordinary people and Russia were grouped with Other

პასუხები:
 • MPs and other elected officials
 • The president
 • Advisors close to the president
 • The US
 • Other
 • DK
 • RA

ATTPOLTC: Attitude towards politics: Dirty business vs. Civic duty

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: Politics is a dirty business and I do not participate in politics because I do not want to get dirty hands myself. Statement 2: It is the civic duty of every Georgian citizen to participate in politics to make it a better country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Politics is a dirty business and I do not participate in politics because I do not want to get dirty hands myself. - Strongly agree 2. Politics is a dirty business and I do not participate in politics because I do not want to get dirty hands myself. 3. It is the civic duty of every Georgian citizen to participate in politics to make it a better country. 4. It is the civic duty of every Georgian citizen to participate in politics to make it a better country. 5. Agreement with neither Options 1 and 2 were grouped to Dirty business, 3 and 4 to Civic duty, 5 - Neither

პასუხები:
 • Dirty business
 • Civic duty
 • Neither
 • DK
 • RA

ATTSHABT: Attitude to Shabatoba

შეკითხვის ტექსტი: In the Soviet Union there were Subbotniki, where everyone helped to clean up public spaces. What do you think about having similar events in Georgia now? Please use a 10-point scale, where '1' means We are lucky that the government does not force us to volunteer and '10' means Georgia would be better off today if the government still forced us to volunteer.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

PROTINFL: Effectiveness of people's protest to influence government

შეკითხვის ტექსტი: Suppose the Government made a decision that you considered to be unjust and people decided to protest against it, how effective do you think their actions would be in reversing the decision? Please use a 10-point scale, where '1' means The government will not change its decision no matter how many people protest, and '10' means The government will change its decision only if enough people protest.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Will not change decision
 • 2
 • 3
 • 4
 • Will change decision
 • DK
 • RA

ATTGOVDC: Attitude towards government's decisions: Quick vs. Deliberative

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: Right now the Georgian Government needs to take quick decisions to strengthen the state and asking people's opinions may slow this process down. Statement 2: The Georgian state will only get stronger if the Government takes into consideration people's opinions, even if this process takes more time.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Right now the Georgian Government needs to take quick decisions to strengthen the state and asking people's opinions may slow this process down. - Strongly agree 2. Right now the Georgian Government needs to take quick decisions to strengthen the state and asking people's opinions may slow this process down. 3. The Georgian state will only get stronger if the Government takes into consideration people's opinions, even if this process takes more time. 4. The Georgian state will only get stronger if the Government takes into consideration people's opinions, even if this process takes more time. 5. Agreement with neither Options 1 and 2 were grouped to Quick, 3 and 4 to Deliberative, 5 - Neither

პასუხები:
 • Quick
 • Deliberative
 • Neither
 • DK
 • RA

ATTPOLCH: I do not want to press for political change, things may get worse

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent you agree or disagree with the following statement: I do not want to press for any kind of political change because things could always get worse. Please, use a 10-point scale, where code '1' means Completely disagree and code '10' means Completely agree.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TAXINFRA: Tax money: government builds roads, schools and parks

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the citizens? - The government uses the money to build roads, schools and parks, as stated by the law

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TAXBUYVT: Tax money: government buys votes

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the citizens? - The government uses this money to buy votes

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TAXFINAN: Tax money: government gives salaries, pensions, social aid

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the citizens? - The government is giving salaries, pensions and social assistance out of this money

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TAXGOVPC: Tax money: government pockets

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the citizens? - The money goes to the pockets of government representatives

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

TAXOTHR: Tax money: other

შეკითხვის ტექსტი: What do you think happens to the money collected through taxes paid by the citizens? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

JOBFIRAD: Who should one first address if fired from a state job unfairly?

შეკითხვის ტექსტი: Imagine your friend has been fired from a state job unfairly. Who do you think he/she should address in the first place?

შენიშვნა: The question was recoded. Options An NGO ,Television ,Parliament ,United National Movement ,An oppositional party ,International organization ,President and Professional Union were grouped with Other

პასუხები:
 • Private lawyer
 • Influential friend or relative
 • Government
 • Court
 • Ombudsman
 • There is no point in addressing anyone
 • Other
 • DK
 • RA

FEELNDP: Attitude: National-Democratic Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - National-Democrtic Party (Bachuki Kardava)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELOGFD: Attitude: Our Georgia-Free Democrats

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Our Georgia-Free Democrats (Irakli Alasania)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCP: Attitude: Conservative Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Conservative Party (Zviad Dzidziguri)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNR: Attitude: New Rights

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - New Rights (Davit Gamkrelidze)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELDMUG: Attitude: Democratic Movement-United Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Democratic Movement-United Gerogia (Nino Burjanadze)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELREP: Attitude: Republican Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Republican Party (Davit Usupashvili)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELUNM: Attitude: United National Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - United National Movement (Mikheil Saakashvili)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELNF: Attitude: National Forum

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - National Forum (Gubaz Sanikidze)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELLB: Attitude: Labor Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Labour Party (Shalva Natelashvili)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELPP: Attitude: People's Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - People's Party (Koba Davitashvili)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELCDM: Attitude: Christian-Democratic Movement

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Christian-Democratic Movement (Giorgi Targamadze)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELIWSG: Attitude: Industry Will Save Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Industry Will Save Georgia (Gogi Topadze, Zurab Tkemaladze)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

FEELGP: Attitude: Georgian Party

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what your attitude is towards the following political parties using this scale, where '1' means Very negative nad '10' means Very positive. - Georgian Party (Levan Gachechiladze, Irakli Okruashvili, Sozar Subari)

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Very negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very positive
 • DK
 • RA

PARTYSUP: Party closest to you

შეკითხვის ტექსტი: Which of the parties on the card is closest to you?

შენიშვნა: The question was recoded. Options National-Democratic Party ,Conservative Party ,New Rights ,Democratic Movement-United Georgia ,Republican Party ,People's Party ,Industry Will Save Georgia and Georgian Party were grouped with Other

პასუხები:
 • Our Georgia-Free Democrats
 • United National Movement
 • National Forum
 • Labor Party
 • Christian-Democratic Movement
 • None of the above
 • Other
 • DK
 • RA

PARTYNOV: Party you would NOT vote for if parliamentary elections were next week

შეკითხვის ტექსტი: If parliamentary elections were held next week, which party would you NOT vote for in any case?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Our Georgia-Free Democrats ,Conservative Party ,New Rights ,Republican Party ,National Forum ,People's Party ,Christian-Democratic Movement and Industry Will Save Georgia were grouped with Other

პასუხები:
 • National-Democratic Party
 • Democratic Movement-United Georgia
 • United National Movement
 • Labor Party
 • Georgian Party
 • Other
 • DK
 • RA

FCORBUSP: Georgian government fighting corruption amongst: influential businessmen

შეკითხვის ტექსტი: According to you, is the Georgian government putting serious efforts in averting corruption amongst influential business people

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

FCORHPOF: Georgian government fighting corruption amongst: high-rank officials

შეკითხვის ტექსტი: According to you, is the Georgian government putting serious efforts in averting corruption amongst high-rank public officials

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

FCORLPOF: Georgian government fighting corruption amongst: low-rank officials

შეკითხვის ტექსტი: According to you, is the Georgian government putting serious efforts in averting corruption amongst low-rank officials in direct contact with ordinary people

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORRNGO: Personal effort against corruption: report corrupt behavior to NGOs

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - Report corrupt behavior of public officials to NGOs

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORLAWS: Personal effort against corruption: lawsuit against corrupt officials

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - File a lawsuit against the corrupt officials

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORRCOM: Personal effort against corruption: report corrupion to competent bodies

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - Report corrupt officials' behavior to competent authorities

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORPCAM: Personal effort against corruption: participate in awareness campaigns

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - Participate in awareness campaigns against corruption

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORRPAY: Personal effort against corruption: refuse to pay bribes

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - Abstain from paying bribes for public services

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECORNOTH: Personal effort against corruption: I would do nothing

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - I would not do anything

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ECOROTHR: Personal effort against corruption: other

შეკითხვის ტექსტი: The government has introduced a number of major reforms over the last eight years to reduce corruption in Georgia. What would you personally do to prevent corruption? - Other

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORPJUD: Corruption: paying a judge to receive favorable treatment?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Paying a judge to achieve favorable treatment

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORPPOL: Corruption: giving a cash to a police officer to avoid fine?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Giving cash to a police officer to avoid paying a fine

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORGIFE: Corruption: giving a gift to a professor on exam day?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - A student or a student's parent giving a professor a gift on the day of exams

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORMILT: Corruption: using connections to avoid military service?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Using connections to exempt someone close to you from military service

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORPENS: Corruption: making small unofficial payments to get a pension?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Making small unofficial payments for receiving pensions

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORAUNI: Corruption: official helping a relative get accepted into a university?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - A public official helping a relative get accepted into a university

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORPRIB: Corruption: abuse of official position for private business purposes?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Abuse of official position for private business purposes

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORJMIN: Corruption: official recommending a relative for a job in a ministry?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - A public official recommending a relative for a position in a ministry

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORDOCG: Corruption: giving a gift to a doctor to receive special care?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Giving a gift to a doctor to grant you special care

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORCARP: Corruption: using an office car for private purposes?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Using an office car by a government employee for private purposes

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ICORGARP: Corruption: picking flowers/fruit from a neighbor's garden without permission?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me whether you would consider the following as an act of corruption. - Picking flowers or fruit from a neighbor's garden without permission

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

BRIBSHEV: During the Shevardnadze era did you/your family have to pay bribes?

შეკითხვის ტექსტი: During the Shevardnadze era, did you/your family have to pay bribes?

შენიშვნა: The question was asked only in Tbilisi

პასუხები:
 • Yes, regularly
 • Yes, sometimes
 • No
 • DK
 • RA

MEMNGO: Are you a member of an NGO or a professional union?

შეკითხვის ტექსტი: Are you a member of any officially registered union at the moment? - NGO or Professional Union

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMUNI: Are you a member of a cultural or sports union?

შეკითხვის ტექსტი: Are you a member of any officially registered union at the moment? - Cultural or Sports Union

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MEMPOLP: Are you a member of a political party?

შეკითხვის ტექსტი: Are you a member of any officially registered union at the moment? - Political Party

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ORGMJOB: Is this organization your main job?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me if this organization is your main job, from which you have an income?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any registered organization

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ORGMJOI: Why did you join this organization?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you joined this union?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any registered organization
The question was recoded. Option It helps me to make useful connections was grouped with Other

პასუხები:
 • I feel good when I do useful work
 • Friends are members of this union
 • I want to gain experience
 • I want to improve the situation in Georgia
 • Issues the organization works on concern me
 • My friend/relative led me to the union
 • Other
 • DK
 • RA

ORGJWORK: How many days a month do you work for this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, approximately how many days in a month do you work for this organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any registered organization
The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • More than 5 days
 • 5 days
 • Less than 5 days
 • None
 • DK
 • RA

ORGJPAYM: Have you received any payment from this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Have you received any payment from this organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any registered organization

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ORGJNONM: Received a non-monetary benefit from this organization?

შეკითხვის ტექსტი: Have you ever received a non-monetary benefit from this organization? (For example: a trip, an excursion, a present).

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who are members of any registered organization

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOINIMPI: Would you join an organization working on important issues?

შეკითხვის ტექსტი: Would you join an organization which, upon its own initiative, works on issues important for the society?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NOTJOINW: Why would you not join this kind of organization?

შეკითხვის ტექსტი: Why would you not join this kind of organization?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who would not join organizations working on important issues for the society
The question was recoded. Options I do not trust people who are connected to this kind of organizations ,I will have no benefit from this work ,This kind of organizations do the same things as government and I don't know how to get in touch with this kind of organizations were grouped with Other

პასუხები:
 • I prefer taking care of family's affairs
 • I think it is a waste of time
 • I won't be able to change anything
 • I do not have time
 • Other
 • DK
 • RA

CLUBASME: Are you a member of any club or association?

შეკითხვის ტექსტი: Are you a member of any club or association? This may be a book readers' club, union of writers or artists, club of sports or dance lovers, an online union of people having the same interests.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FILMCLME: How interested would you be to join a club of film lovers?

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you be to join a club of film lovers, where you could watch films regularly and then discuss them in a group. Please use a 10-point scale, where '1' means Not interested at all and '10' means Very interested.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not interested at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very interested
 • DK
 • RA

MEETARTF: Interested to attend meetings with famous writers/artists?

შეკითხვის ტექსტი: How interested would you be to attend regularly the meetings where famous writers, painters and other artists would talk about their work and answer people's questions. Please use a 10-point, where '1' means Not interested at all and '10' means Very interested.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not interested at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very interested
 • DK
 • RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it should bring you monetary income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBPRIVL: How often do you feel job interferes with your private life?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you feel that your job interferes with your private life? Please use a 1-0-point, where code '1' means Never and code '10' means Always.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

JOBFAMI: How often do you feel family affairs interfere with your job?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you feel that your family affairs interfere with your job? Please use a 10-point, where code '1' means Never and code '10' means Always.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

UNEMTYP: Unemployment status

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Unemployed, looking for a job
 • Unemployed, NOT looking
 • Student
 • Other
 • DK/RA

MEMBADV: Is membership of a union/club an advantage for getting a job?

შეკითხვის ტექსტი: If you or someone in your family were looking for a job, do you think it would be better for his/her CV to have membership of a union or club?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CNTECON: How much control do you feel over your economic situation?

შეკითხვის ტექსტი: Using a 10-point scale, where '1' means No control at all and '10' means Complete control, please tell me how much control you feel you have over your economic situation?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • No control at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Complete control
 • DK
 • RA

PERSINC: Personal monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups does your income belong? Please think of all sources of income that you had last month.

პასუხები:
 • More than 800 GEL
 • 401-800 GEL
 • 251-400 GEL
 • 141-250 GEL
 • Up to 140 GEL
 • No income
 • DK
 • RA

DEBTSRE: Do you have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SAVINGR: Do you have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anyone owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anyone owe you money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GETJOBN: Most important factor for getting a job in Georgia?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider the most important for getting a good job in Georgia?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Appearance was grouped with Other

პასუხები:
 • Age
 • Connections
 • Education
 • Hard work
 • Luck
 • Professional abilities
 • Talent
 • Work experience
 • Doing favors for the 'right' people
 • Other
 • DK/RA

EDUDGR: Respondent's highest level of education completed

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have completed?

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

KNOWRUS: Respondent's ability in Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWENG: Respondent's ability in English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

COMPABL: Respondent's ability in computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

FRQINTR: How often do you use the internet?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet? Do you use the Internet ...

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK/RA

HHSIZE: Number of people currently living in the household

შეკითხვის ტექსტი: How many people live currently in your household, including you? Please tell me only about those household members who currently live with you.

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more
 • DK
 • RA

MONYTOT: Household income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

პასუხები:
 • More than 800 GEL
 • 401-800 GEL
 • 251-400 GEL
 • 141-250 GEL
 • Up to 140 GEL
 • No income
 • DK
 • RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: What is your marital status?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Divorced and Separated were merged into Divorced/Separated

პასუხები:
 • Single
 • Married
 • Divorced/Separated
 • Widowed
 • DK/RA

HAVEBAC: Do you have a personal bank account?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a personal bank account?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life? Please use a 10-point scale, where '1' means Not important at all and '10' means Very important.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are? Please use a 10-point scale, where '1' means Not at all religious and '10' means Very religious.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not religious at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

PRCHCHOI: During the past year how often have you participated in a church choir?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Participated in a church choir

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHCHCL: During the past year how often have you helped to clean a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Helped to clean a church or churchyard

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHSIDE: During the past year how often have you participated as a sideman in a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Participated as a sideman in a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHFOCL: During the past year how often have you helped a church to collect food/clothes

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Helped the church to collect food, clothes and other necessary things

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHPILG: During the past year how often have you gone on pilgrimage

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Gone on a pilgrimage with people from church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHMONY: During the past year how often have you donated money to a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Donated money to a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHCONF: During the past year how often have you made a confession to a priest?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Made a confession to a priest

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

PRCHCHPR: During the past year how often have you prayed in a church?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Prayed in a church

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK
 • RA

PRCHHOPR: During the past year how often have you prayed at home?

შეკითხვის ტექსტი: Please, tell me, how often have you been involved in the following activities during the past year? - Prayed at home

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK
 • RA

RELSERV: How often do you attend religious services?

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: How often do you fast when required by your religion?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

CHURCHDO: Have you/your family/close friends received any donations from church?

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any of your close family or friends ever received donations from the church during difficult times?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTFAML: In a difficult time would you turn to family for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - Family

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTFRND: In a difficult time would you turn to friends for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - Friends

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DIFTPRIE: In a difficult time would you turn to a priest for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - Your priest

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DIFTNGOS: In a difficult time would you turn to NGOs for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - NGOs

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DIFTSTAT: In a difficult time would you turn to state agencies for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - State services

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

DIFTLOCG: In a difficult time would you turn to local government for help?

შეკითხვის ტექსტი: If you were having a very difficult time in life, would you turn to the following people/entities to ask for help? - Local government

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

FORTRIP: Number of visits abroad for the last 5 years

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside Georgia during the last 5 years?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

ECONSTN: Household's current economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food
 • Enough money for food & clothes
 • Enough money for some durables
 • Enough money for everything needed
 • DK
 • RA

OWNCELL: Household owns: cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Cell phone

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNWASH: Household owns: automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Automatic washing machine

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNAIRC: Household owns: air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Air conditioner

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCARS: Household owns: car

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Car

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCAM: Household owns: digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Digital photo camera

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNDISH: Household owns: satellite dish

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Satellite dish

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

OWNCOMP: Household owns: personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, whether your household owns the following items: Personal Computer

პასუხები:
 • Owns
 • Does not own
 • DK/RA

CURRUNG: Household's current economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Georgia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK
 • RA

ECONREL: Household's realtive economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as. . .

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK
 • RA

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Georgian
 • Other language
 • RA

მოიძებნა: 314 შედეგი