Frequency distribution (%)
Up to USD 509
USD 51- 10045
USD 101 - 25019
USD 251 - 4008
More than USD 4004
DK6
RA9

MONYTOT: HH monetary income last month

Question text: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

Note: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

Values:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

MONYTOT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2011 Georgia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Georgia
Fieldwork Dates: October 10 2011 to November 10 2011

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.