Frequency distribution (%)
Ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար1
801–1200 ԱՄՆ դոլար5
401-800 ԱՄՆ դոլար18
251-400 ԱՄՆ դոլար20
101-250 ԱՄՆ դոլար28
51-100 ԱՄՆ դոլար11
Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար2
Ոչ մի2
ՉԳ5
ՀՊ8

MONYTOT: Անցյալ ամիս տ/տ-յան դրամական եկամուտը

Question text: Տ/Տ եկամուտը նրա բոլոր անդամների դրամական եկամտի գումարն է: Հաշվի առնելով Ձեր տ/տ բոլոր անդամների անցյալ ամսվա դրամական եկամուտը, բոլոր հարկերը մուծելուց հետո, քարտում բերված եկամտային ո՞ր խմբին է այն պատկանում:

Note: 1200-2000 ԱՄՆ դոլար և 2000-ից ավելի տարբերակները խմբավորվել են 1200 և ավելի ԱՄՆ դոլար տարբերակում։

Values:
 • Ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար
 • 801–1200 ԱՄՆ դոլար
 • 401-800 ԱՄՆ դոլար
 • 251-400 ԱՄՆ դոլար
 • 101-250 ԱՄՆ դոլար
 • 51-100 ԱՄՆ դոլար
 • Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար
 • Ոչ մի
 • ՉԳ
 • ՀՊ

MONYTOT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.