Frequency distribution (%)
2000 ԱՄՆ դոլարից ավելի1
1200 - 2000 ԱՄՆ դոլար2
801 – 1200 ԱՄՆ դոլար5
401 – 800 ԱՄՆ դոլար17
251 – 400 ԱՄՆ դոլար18
101 – 250 ԱՄՆ դոլար27
51– 100 ԱՄՆ դոլար9
Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար3
Ոչ մեկը3
Չգիտեմ9
Հրաժարվում եմ պատասխանել7

MONYTOT: ՏՏ եկամուտը վերջին ամսում

Question text: Տ/Տ եկամուտը նրա բոլոր անդամների դրամական եկամտի գումարն է: Հաշվի առնելով Ձեր տ/տ բոլոր անդամների անցյալ ամսվա դրամական եկամուտը, բոլոր հարկերը մուծելուց հետո, քարտում բերված եկամտային ո՞ր խմբին է այն պատկանում:

Values:
 • 2000 ԱՄՆ դոլարից ավելի
 • 1200 - 2000 ԱՄՆ դոլար
 • 801 – 1200 ԱՄՆ դոլար
 • 401 – 800 ԱՄՆ դոլար
 • 251 – 400 ԱՄՆ դոլար
 • 101 – 250 ԱՄՆ դոլար
 • 51– 100 ԱՄՆ դոլար
 • Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար
 • Ոչ մեկը
 • Չգիտեմ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

MONYTOT in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.